Privacy Policy

Hieronder vind je het privacybeleid van Mosard BE vzw (hierna “Mosard” of “we”). Dit beleid betreft de verwerking van gegevens in verband met natuurlijke personen, nl. persoonsgegevens, op alle websites, via alle (mobiele) apps en via alle diensten van de verschillende entiteiten binnen Mosard.

Dit beleid is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van rechtspersonen.

Dit privacybeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en (gebruiks)voorwaarden van Mosard.

Definities
Overeenkomst voor gegevensgebruik
Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens
Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens
Cookiebeleid

DEFINITIES
Binnen deze overeenkomst is het onvermijdelijk een aantal vaktermen te gebruiken. Daarom geven we in dit onderdeel een kort overzicht van de definities en vaak gebruikte termen.

Mosard Entiteit: de rechtspersoon binnen de Mosard Groep die een Dienst aanbiedt/levert.

Mosard Groep: het geheel van de Mosard Entiteiten.

Mosard Domein: een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mosard Entiteit.

Aanbevolen Inhoud: suggesties voor artikels, projecten, wonendossier en andere informatie die een Mosard Entiteit afstemt op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Lid (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Dienst: nieuws, aanbiedingen, functionaliteit voor een betere gebruikservaring, (mobiele) apps, Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Informatie die een Mosard Entiteit levert of ter beschikking stelt op of via een Mosard Domein.

Gebruiker: jij die een Mosard Domein bezoekt om als consument van een Dienst te genieten. Dit kan rechtstreeks via onze websites of na het installeren van één van onze apps.

Gepersonaliseerde Informatie: (commerciële) informatie die afgestemd is op de interesses van een Gebruiker (aan de hand van Klikgedrag) of Lid (aan de hand van Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens).

Lid (geregistreerde gebruiker): jij die jouw persoonsgegevens registreert om een lidmaatschap aan te vragen (account te maken) bij een Mosard Domein om als consument of in opdracht van uw bedrijf van een Dienst te genieten.

Geregistreerde Gegevens: persoonsgegevens die een Geregistreerde Gebruiker zelf aan een Mosard Entiteit verstrekt naar aanleiding van de registratie bij die Mosard Entiteit. Deze gegevens verschillen per Mosard Domein, maar bevatten doorgaans: voornaam, familienaam, e-mail adres, aantal werknemers, ondernemingsnummer, bedrijfsnaam, paswoord, gewenste nieuwsbrieven.

Klikgedrag: de interesses van een Gebruiker of Lid die afgeleid worden aan de hand van cookies en gelijkaardige technologieën uit het gebruik van een Dienst op Mosard Domeinen en uit bezoek en interactie op websites van derde partijen. Klikgedrag kan zowel voor een Gebruiker als een Lid verzameld worden en bevat voornamelijk:

Sessiegegevens: besturingssysteem, type toestel en browser. Dit is nodig om jou een goede gebruikservaring te kunnen bieden.
Bezochte pagina’s waarbij we je indelen in interessegebieden. Dit doen we door trefwoorden aan bepaalde secties of artikels toe te voegen zodat we je Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Informatie kunnen tonen. (bv. projecten in jouw buurt)
Cookies: Tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of raadplegen op jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een Mosard Domein bezoekt. Meer informatie hierover vind je terug onderaan bij 5. Cookiebeleid.

Apparaat: jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je een Mosard Domein bezoekt.

OVEREENKOMST VOOR GEGEVENSGEBRUIK
Overeenkomst voor het gebruik van Diensten op of via Mosard Domeinen door Gebruikers en Leden (geregistreerde gebruikers).

Deze overeenkomst betreft en legt uit op welke manier de Mosard Groep de gegevens die je met ons deelt, gebruikt om een persoonlijke en kwaliteitsvolle ervaring te bieden op haar websites -en apps.

Kort samengevat, verzamelen we daartoe drie soorten gegevens:

Gegevens die je deelt om je te registreren, om aangemeld te surfen op onze sites of apps of om nieuwsbrieven te ontvangen
Klikgedrag waaruit we interesses kunnen afleiden om relevante informatie te tonen en artikels aan te bevelen naast ons nieuwsaanbod
Gegevens die je zelf toevoegt om bepaalde Diensten te gebruiken. Het opladen of invullen van een bouwproject op Wonendossier is daar een voorbeeld van.
Deze overeenkomst geldt voor alle gegevens die de Mosard Groep verzamelt via haar websites, apps of nieuwsbrieven. We maken hierbij een onderscheid tussen gebruikers met en zonder een registratie.

2.1. Diensten aan Gebruikers

2.1.1 Voorwerp – Als je een Mosard Domein bezoekt als Gebruiker zal de verantwoordelijke Mosard Entiteit je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten. De Diensten beschikbaar voor Gebruikers zijn minder uitgebreid dan deze voor Leden (geregistreerde gebruikers). Indien je als Gebruiker van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Mosard Entiteit je de Diensten kan leveren. Verder kan je sommige inhoud in pagina’s, namelijk downloadbestanden van Mosard, enkel lezen als Lid (abonnee).

2.1.2 Klikgedrag – Als Gebruiker hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Mosard Entiteit toegang nodig tot je Klikgedrag als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag is ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud of Gepersonaliseerde Informatie.

2.1.3 Geen verplichting – Je kan een Mosard Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Gebruiker te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten beschikbaar voor Gebruikers. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, heb je nog wel toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Bovendien zie je nog steeds informatie, maar deze zullen niet beschikbaar zijn om bijvoorbeeld te kunnen downloaden.

2.2. Diensten aan Leden

2.2.1 Voorwerp – Als je een Mosard Domein bezoekt als Lid (geregistreerde gebruiker) zal de verantwoordelijke Mosard Entiteit je de mogelijkheid bieden om gratis toegang te krijgen tot Diensten. De Diensten beschikbaar voor Leden zijn uitgebreider dan deze voor Gebruikers. Indien je als Lid van de Diensten wil genieten moet je deze overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden aanvaarden, zodat de verantwoordelijke Mosard Entiteit je de Diensten kan leveren. Verder kan je sommige inhoud in pagina’s, namelijk downloadbestanden van Mosard, enkel lezen als Lid (abonnee).

2.2 Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens – Als Lid hoef je niet te betalen voor de beschikbare Diensten. Wel heeft de verantwoordelijke Mosard Entiteit toegang nodig tot je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens als tegenprestatie voor de gratis Diensten. Je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens zijn ook noodzakelijk om bepaalde Diensten te kunnen leveren zoals Aanbevolen Inhoud en Gepersonaliseerde Informatie.

2.3 Geen verplichting – Je kan een Mosard Domein steeds bezoeken zonder deze overeenkomst als Lid te aanvaarden, maar dan krijg je geen toegang tot de Diensten voor Leden. Dit is de overeenkomst die wij voorstellen. Als je de overeenkomst niet aanvaardt, dan heb je wel nog toegang tot bepaalde inhoud maar deze zal beperkter zijn. Je ziet nog steeds informatie, maar deze zullen niet beschikbaar zijn om bijvoorbeeld te kunnen downloaden.

2.4 Aangemeld surfen – Als Lid kan je enkel van de beschikbare Diensten van een Mosard Entiteit genieten wanneer je aangemeld surft op het betrokken Mosard Domein. Je kan op elk moment beslissen om afgemeld te surfen. In dat geval word je niet herkend en worden je Klikgedrag en Geregistreerde Gegevens niet bijgehouden. Op elk moment kan je beslissen je terug aan te melden als Lid om weer van de Diensten te genieten.

2.3. Diensten

De beschikbare Diensten verschillen per Mosard Domein en al naargelang je een Gebruiker, Lid of geen van beiden bent (in het laatste geval wens je geen overeenkomst aan te gaan).

2.4. Duur en einde van de overeenkomst

2.4.1 Duur – Je overeenkomst als Gebruiker of Lid is van onbepaalde duur. Jij kan de overeenkomst op elk moment beëindigen zonder opzegtermijn of -vergoeding. Mosard kan de overeenkomst op elk moment via een kennisgeving beëindigen met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen zonder vergoeding te zijn verschuldigd.

2.4.2 Einde – Om de overeenkomst te beëindigen, moet je je cookies wissen (overeenkomst als Gebruiker) of je account verwijderen (overeenkomst als Lid). Je kan je account laten verwijderen door te mailen naar info@mosard.be.

Wanneer je je overeenkomst hebt beëindigd en je terug gratis toegang wenst te krijgen tot de Diensten, dan zal je opnieuw de overeenkomst moeten aangaan.

2.4.3 Geen herroepingsrecht – Als je je registreert als consument erken je geen herroepingsrecht te hebben onder consumentenrecht omdat de overeenkomst de levering van digitale inhoud omvat waarvan de uitvoering met jouw uitdrukkelijke toestemming onmiddellijk start. De afwezigheid van het herroepingsrecht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid die je hebt om de overeenkomst op elk moment te beëindigen (zie de artikels 2.4.1 – 2.4.2).

2.5. Informatie op grond van gegevensbescherming

2.5.1 Doeleinde en verwerkingsgrond – Je persoonsgegevens worden door de Mosard Entiteit die je de Dienst(en) levert, verwerkt voor klantenbeheer op grond van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren. In dit Privacy policy vind je meer informatie over hoe de betrokken Mosard Entiteit je persoonsgegevens verwerkt.

2.6. Cookies

Teneinde de gepersonaliseerde inhoud en informatie aan te bieden op grond van de overeenkomst maken we gebruik van cookies en andere technologieën. Meer informatie hierover vind je terug in ons Cookiebeleid.

2.7. Overige bepalingen

2.7.1 Toepasselijk recht en jurisdictie – Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, zonder afbreuk te doen aan dwingende bepalingen die zouden voorzien in een ander recht. De rechtbanken van de plaats van onze zetel zijn exclusief bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten, onverminderd de toepasselijke dwingende wetgeving die bepaalt dat de rechtbanken van je woonplaats bevoegd zouden zijn.

2.7.2 Alternatieve geschillenoplossing – Indien je een consument bent, kan je contact opnemen met de bevoegde consumenten ombudsdienst:

Voor Diensten van Mosard en van een Mosard Entiteit: Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
Bij geschillen met grensoverschrijdend karakter kan je beroep doen op de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie via volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.
2.7.3 Wijziging – Mosard kan de voorwaarden en modaliteiten van de overeenkomst en de Dienst steeds wijzigen. Wanneer de wijzigingen wezenlijk zijn, zal Mosard je hiervan op de hoogte brengen 15 kalenderdagen op voorhand, onverminderd je recht om de overeenkomst op elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen in overeenstemming met de artikels 4.1 en 4.2 hierboven.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
3.1 Wat zijn de doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Elke Mosard Entiteit verwerkt persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden. De Mosard Entiteit doet dit steeds op basis van een verwerkingsgrond zoals vereist door de wet. Dit is een juridische basis die toelaat om persoonsgegevens te gebruiken. Voorbeelden van verwerkingsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang.

De doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens verschillen naargelang de Dienst. Meer informatie over de toepasselijke doeleinden en rechtsgronden vind je in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

3.2 Hoe ontvangt Mosard je persoonsgegevens?

Elke Mosard Entiteit verwerkt in de eerste plaats je persoonsgegevens omdat je die zelf doorgeeft in het kader van de levering van een Dienst.

Verder ontvangt Mosard ook persoonsgegevens van andere bronnen:

Elke Mosard Entiteit die je persoonsgegevens heeft kan ook persoonsgegevens over jou ontvangen van een andere Mosard Entiteit,
Publieke bronnen, zoals officiële overheidspublicaties (bv. Belgisch Staatsblad, KBO),
Sociale media (zie hierover meer informatie in punt 3.8),
Partners waarmee Mosard samenwerkt om je op basis van jouw Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Mosard Domein en op websites van deze partners.

3.3 Hoe kan je de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) contacteren?

Voor alle verwerkingen door een Mosard Entiteit, werd een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aangesteld.

Je kan deze steeds contacteren met vragen of klachten in verband met elke verwerking van persoonsgegevens door een Mosard Entiteit.

3.4 Wie ontvangt je persoonsgegevens?

Elke Mosard Entiteit kan je persoonsgegevens doorgeven aan:

onderaannemers die in haar opdracht en voor haar rekening werken (verwerkers),
haar werknemers in het kader van de uitoefening van hun functie,
een andere Mosard Entiteit,
sociale media via dewelke je inlogt op of interageert met onze Diensten,
commerciële partners van een Mosard Entiteit, indien je daarin hebt toegestemd,
derde partijen in het kader van gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) en aan de betrokken professionele raadgevers van de betrokken partijen (advocaten, consultants etc.),
gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten indien de wet of de omstandigheden dit vereisen,
Partners waarmee Mosard samenwerkt om je op basis van je Geregistreerde Gegevens en je Klikgedrag op een Mosard Domein en op websites van deze partners.
Mosard zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die relevant, adequaat en noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Bij sommige verwerkingen zijn er specifieke ontvangers van je persoonsgegevens, deze worden telkens hieronder vermeld in Deel 4 – Specifieke informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

3.5 Deelt Mosard je persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De Europese Economische Ruimte (EER) omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De Europese wetgeving vereist bijkomende waarborgen wanneer Mosard persoonsgegevens doorgeeft aan andere landen die buiten de EER gevestigd zijn. Om ervoor te zorgen dat deze landen hetzelfde beschermingsniveau voor je persoonsgegevens hanteren, legt de Europese wetgever verwerkingsverantwoordelijken passende waarborgen op.

Voor bepaalde verwerkingen zal Mosard je persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte. In zulk geval zal de Mosard Entiteit zorgen dat de doorgifte gedekt is door passende waarborgen, waaronder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de modelbepalingen van de Europese Commissie of EU-US privacy shield.

Je kan steeds de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) raadplegen om inzage te krijgen in de passende waarborgen die de Mosard Entiteit heeft voorzien.

3.6 Welke rechten heb je als betrokkene?

Onder de voorwaarden, beperkingen en modaliteiten voorzien door de toepasselijke wet, kan je Mosard contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

Je hebt een recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit laat je toe na te gaan welke persoonsgegevens Mosard verwerkt.
Je hebt een recht op verbetering van je persoonsgegevens. Dit laat je toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Mosard verwerkt, te verbeteren of aan te vullen.
Je hebt een recht op wissing van je persoonsgegevens. Dit laat je toe persoonsgegevens die Mosard verwerkt, definitief te wissen. Mosard is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
Je hebt een recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit laat je toe het gebruik van je persoonsgegevens door Mosard te bevriezen, zonder deze te wissen. Mosard is niet altijd verplicht je persoonsgegevens op jouw verzoek te beperken – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
Je hebt een recht van bezwaar. Dit laat je toe je te verzetten tegen de verdere verwerking door Mosard van je persoonsgegevens. Mosard is niet altijd verplicht je verzet in te willigen.
Je hebt het recht steeds je toestemming in te trekken wanneer de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op basis van je toestemming.
Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
Je hebt een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst met jou.
Voor alle verwerkingen die in dit privacybeleid opgenomen zijn, kan je al je rechten uitoefenen door de DPO te contacteren.

3.7 Wens je een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid:

Voor de Diensten aangeboden door de Mosard Entiteiten, is dat: Autoriteit Persoonsgegevens, T.a.v. de klachtencoördinator, Zagerijstraart 39 bus 1, 3600 Genk.
Voor alle andere Diensten is dat: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, contact@apd-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/, tel: +32 2 427 48 00.

3.8 Interactie via sociale media

Als je een Dienst gebruikt of bezoekt via jouw account op sociale media (bv. inloggen via je facebook account) of je interageert op onze sociale media kanalen of via knoppen of andere technieken, dan kan de Mosard Entiteit hieruit gegevens halen die publiekelijk gedeeld worden via de socialenetwerksite zoals openbare profielgegevens, lijst met vrienden, jouw gebruik van sociale netwerksites, en jouw e-mailadres.

Het gebruik van of interactie met sociale media is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele Mosard Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale media netwerk om te begrijpen hoe het netwerk met je persoonsgegevens omgaat.

SPECIFIEKE INFORMATIE OVER DE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Hieronder kan je nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn binnen elke Mosard Entiteit. Elk van onderstaande verwerkingen vindt plaats bij elke Mosard Entiteit, tenzij anders aangeduid.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens, wat zijn je rechten, deelt Mosard je persoonsgegevens met landen buiten de EER enz.), zie Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

4.1 Je contacteert ons voor een vraag, verzoek om informatie of klacht.

Wanneer je Mosard contacteert voor een vraag, verzoek om informatie of klacht, verwerkt die Mosard Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd belang om jou te antwoorden of te helpen.

Elke Mosard Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw vraag, verzoek om informatie of beantwoording van jouw klacht is afgerond

4.2 Je neemt deel aan een marktonderzoek of enquêtes

Wanneer je deelneemt aan een enquête of marktonderzoek, verwerkt de betrokken Mosard Entiteit jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht jouw toestemming in te trekken.

Elke Mosard Entiteit die marktonderzoek of enquêtes doet, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 3 jaar na einde van het onderzoek / enquête.

4.3 Je bent een contactpersoon van een zakelijke klant voor een van de Diensten (B2B)

Wanneer Mosard een Dienst levert aan een zakelijke klant (B2B), verwerkt ze jouw persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging prospects enz.), om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering, facturatie, invordering, enz.) en op basis van haar gerechtvaardigd belang (uitnodiging tot deelname aan enquête of marktonderzoek, evenementen, direct marketing, enz.).

Elke Mosard Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van haar klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie.

4.4 Je bent een klant-consument voor een van de Diensten (B2C)

Wanneer Mosard je een Dienst levert verwerkt ze jouw persoonsgegevens

In het kader van haar klantenbeheer op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen (opname bestelling, opvolging verlaten winkelwagen, enz.) en/of de noodzaak om de overeenkomst uit te voeren (aanmaak en beheer account, levering van een Dienst, facturatie, invordering, enz.)
Voor het verzenden van uitnodigingen tot deelname aan enquêtes of marktonderzoeken alsook voor direct marketing op basis van haar gerechtvaardigd belang.
Als je een Dienst gebruikt, zal de betrokken Mosard Entiteit tevens jouw Klikgedrag verzamelen en gebruiken onder de volgende voorwaarden en modaliteiten voor:

Analyse en verbetering van
de Dienst die je afneemt op basis van het gerechtvaardigd belang van Mosard. Hierdoor kunnen we de digitale beleving op Mosard domeinen verbeteren voor alle gebruikers.
de verschillende Diensten over Mosard Entiteiten heen, al dan niet via hetzelfde apparaat, op basis van je toestemming. Hierdoor kunnen we het gecombineerd gebruik van Diensten beter in kaart brengen.
Aanbevolen Inhoud: we kunnen informatie of andere inhoud aanbevelen die meer aansluiten bij je interesses. Hiervoor maakt de betrokken Mosard Entiteit een profiel op zodat ze jouw voorkeuren kent.
Gerichte Informatie: we kunnen partners informatie tonen die afgestemd zijn op jouw interesses met behulp van cookies en gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie zie 5. Cookiebeleid.
Elke Mosard Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt in het kader van precontractuele maatregelen en/of klantenbeheer, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de klantenrelatie. Voor het gebruik van Klikgedrag geldt een termijn van maximaal 3 jaar na ontvangst.

Je kan van onze Diensten genieten zodra jij een Mosard Domein bezoekt of na het installeren van één van onze apps (Gebruiker). Als je kiest om een account te maken bij een Mosard Domein, wordt je lid (een geregistreerd gebruiker) en zijn onze Diensten uitgebreider dan deze voor Gebruikers. Als je lid bent, kan je bovendien ook specifieke pagina’s die bedoeld zijn voor enkel leden ook lezen.

4.5 Je gebruikt Wonendossier als bouwheer

Indien je Wonendossier als bouwheer gebruikt, verwerkt Mosard jouw persoonsgegevens voor open design & build bouwprojecten (het matchen van je profiel als bouwheer met architecten en aannemers) op basis van:

de uitvoering van het project met jou (bouwplaats, grootte van het project, enz.),
jouw toestemming (aanmaak nieuw Wonendossier, sturen van project gerelateerde e-mails, tonen van relevante architecten en aannemers op Wonendossier en op de domeinen projectpartners van Wonendossier),
haar gerechtvaardigd belang (mogelijkheid voor bouwpartners om commentaar te geven op projecten),
de wet (decreet van 10 december 2010 betreffende private arbeidsbemiddeling).
Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Naast de ontvangers vermeld in Deel 3 – Algemene informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens door de verschillende Mosard Entiteiten, deelt Mosard jouw persoonsgegevens met bouwpartners die een Wonendossier dienst afnemen, doch enkel in de mate dat je dit toestaat.

Mosard houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na inactiviteit of afsluiten van jouw Wonendossier account.

4.6 Je neemt deel aan een wedstrijd of evenement

Wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of een evenement van een Mosard Entiteit, verwerkt deze entiteit je persoonsgegevens voor het beheer van de wedstrijd/event en de aanduiding van de winnaar op basis van de overeenkomst met jou. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de wedstrijd of event in goede banen te leiden en de winnaars te contacteren om de prijs te overhandigen.

Deelname aan een wedstrijd of evenement kan ook onderworpen zijn aan een wedstrijdreglement of eventvoorwaarden.

Elke Mosard Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor het beheer van de wedstrijd/event en de aanduiding van de winnaar, houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de wedstrijd of de actie.

4.7 Je krijgt commerciële informatie over Diensten van een Mosard Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over Diensten van een Mosard Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van:

jouw toestemming, indien de commerciële informatie is gebaseerd op Klikgedrag of
haar gerechtvaardigd belang (indien je een relatie hebt tot die Mosard Entiteit, bv. je bent een klant of partner, je neemt deel aan en wedstrijd of evenement of je neemt een Dienst af).
Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van commerciële informatie over Diensten van een Mosard Entiteit. Dit recht kan je uitoefenen door contact op te nemen met de Mosard Entiteit van wie je deze informatie ontvangt.

Elke Mosard Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 10 jaar na einde van de relatie met Mosard.

4.8 Je krijgt informatie over producten of diensten van partners van een Mosard Entiteit

Wanneer je commerciële informatie krijgt over producten of diensten van een partner van een Mosard Entiteit, verwerkt die entiteit je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden op basis van jouw toestemming. Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken.

Je hebt te allen tijde het recht je te verzetten tegen de verdere ontvangst van informatie over producten en diensten van de partners van Mosard. Dit recht kan je uitoefenen door contact op te nemen met de relevante Mosard Entiteit.

Elke Mosard Entiteit die jouw persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, houdt deze gegevens bij tot maximaal 3 jaar na laatste ontvangst van commerciële informatie van partners van Mosard.

4.9 Je bezoekt een Mosard Entiteit

Indien je een bezoeker bent bij een Mosard Entiteit, verwerkt elke Mosard Entiteit jouw persoonsgegevens in het kader van bezoekersbeheer op basis van haar gerechtvaardigde belangen (bv. rondleiding voor scholen, vergadering met Mosard contactpersoon, inzage project enz.).

Elke Mosard Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na je laatste bezoek.

4.10 Je bent een leverancier van een Mosard Entiteit

Indien je producten of diensten levert aan een Mosard Entiteit, verwerkt die Mosard Entiteit je persoonsgegevens in het kader van haar leveranciersbeheer op basis van de noodzaak om de overeenkomst met jou uit te voeren.

Mosard houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar na de laatste levering.

4.11 Je solliciteert bij een Mosard Entiteit

Indien je voor een job solliciteert bij één van de Mosard Entiteiten, verwerkt die Mosard Entiteit jouw persoonsgegevens voor:

Het beheer en evaluatie van de job applicaties in het kader van de precontractuele relatie,
Het bijhouden van de wervingsreserve op basis van haar gerechtvaardigd belang.
Elke Mosard Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

4.12 In elk geval

Indien Mosard jouw persoonsgegevens verwerkt voor een van de hierboven vermelde doeleinden, verwerkt die entiteit jouw persoonsgegevens ook voor:

de opsporing, voorkoming en bestrijding van fraude en misbruik op basis van haar gerechtvaardigd belang. Minder fraude en misbruik komt de Mosard Entiteit, haar klanten en haar leveranciers ten goede. Dit omvat in bepaalde gevallen het gebruik van de reCAPTCHA dienst van Google om misbruik door een geautomatiseerde invoer van gegevens tegen te gaan. Google houdt de voor deze dienst noodzakelijke persoonsgegevens bij zoals jouw IP-adres.
geschillenbeheer op basis van haar gerechtvaardigd belang, omdat Mosard haar rechten moet kunnen vrijwaren en verdedigen,
De gesprekken, onderzoeken, evaluaties, onderhandelingen en uitvoerende maatregelen in verband met een samenwerking of vennootschapsrechtelijke transactie (overname, fusie, verkoop van aandelen of activa, joint venture etc.) door een Mosard Entiteit.

Elke Mosard Entiteit houdt jouw persoonsgegevens bij tot maximaal 10 jaar nadat jouw persoonsgegevens inactief zijn.

COOKIEBELEID
Dit cookiebeleid legt uit op welke manier de Mosard gebruik maakt van Cookies op een website of (mobiele) applicatie aangeboden of uitgebaat door een Mosard Entiteit.

Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Enkel de meest recente versie is van toepassing op het gebruik van het Mosard Domein.

5.1. Wat zijn cookies?

Onder Cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:

Cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van Mosard Domeinen op jouw Apparaat worden gezet en/of van je Apparaat worden gelezen.

Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die worden uitgevoerd door jouw browser (vb. Google Chrome) als je een Mosard Domein bezoekt.

Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van jouw Apparaat of een toepassing op je Apparaat, bv. jouw web browser.

Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je Apparaat zoals ‘software development kits (SDK’s) in onze apps, en van de toepassingen die erop aanwezig zijn, gebruikt.

Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing enz.

De hiervoor vermelde Cookies zijn:

soms tijdelijk (sessie Cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit,
soms permanent (persistent Cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze wist. Permanente Cookies laten bijvoorbeeld toe dat je je niet steeds opnieuw hoeft aan te melden,
soms eerste partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door een Mosard Domein,
soms derde partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door websites die tot een ander domein behoren dan de Mosard Domeinen.

5.2 waarom gebruiken mosard entiteiten cookies?

Mosard Entiteiten gebruiken Cookies om de volgende redenen:

Om de Mosard Domeinen goed te laten functioneren
Om de werking en inhoud van de Mosard Domeinen te verbeteren
Om de Dienst te leveren die je gevraagd hebt
Hierna vind je meer uitleg over elk van deze toepassingen.

5.2.1. Cookies voor het goed functioneren van Mosard Domeinen

Deze Cookies zijn noodzakelijk om onze websites en apps goed te laten werken en toegang te geven tot de Diensten. Deze cookies worden daarom altijd geplaatst.

Voorbeelden zijn Cookies om:

Aan te melden op onze Mosard Domeinen
Het type Apparaat, type browser, schermresolutie, tekstgrootte van je browser etc. te detecteren om onze inhoud optimaal weer te geven
Webpagina’s sneller te doen laden
De website gelijkmatig te belasten zodat deze maximaal bereikbaar blijft
De veiligheid op onze websites garanderen en misbruik opsporen
De informatie van je bestelmandje of formulieren tijdelijk bewaren
Voorkeuren voor regio of taal instellen

5.2.2. Cookies om de werking en inhoud van de Mosard Domeinen te verbeteren

We meten continu welke onderdelen van een Mosard Domein het meest interessant zijn en houden in de gaten of alles optimaal werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van elk Mosard Domein verbeteren en nieuwe versies testen.

Deze informatie resulteert in beschrijvende statistieken die opgeteld zijn over vele (al dan niet Leden) Gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar individuele (al dan niet Leden) Gebruikers.

Voorbeelden hiervan zijn Cookies die:

Het algemeen gebruik van de websites en apps registreren (bv. aantal bezoekers, tijdsduur, de volgorde van bezochte pagina’s)
Foutmeldingen opsporen
Ontwerpen voor een betere gebruikservaring testen (A/B testen)
Als je toestemming geeft voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie” en “Meting” kunnen we deze metingen combineren met eerder verzamelde gegevens om het aantal unieke gebruikers van onze websites en apps in kaart te brengen. Zonder deze toestemmingen beschouwen we elk Apparaat en Mosard Domein als een aparte gebruiker. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

5.2.3. Cookies voor Aanbevolen Inhoud

Dankzij deze cookies kunnen wij naast ons aanbod van nieuws en zoekertjes relevante inhoud aanbevelen die je nog niet gelezen hebt. Hiervoor gebruiken we jouw leesgeschiedenis en houden we rekening met de populariteit van de inhoud bij andere (al dan niet Geregistreerde) Gebruikers.

Voorbeelden van deze Cookies zijn:

Artikels aanraden op de home pagina, in de details van een artikel of binnen aparte rubrieken
Een volgende video suggereren
De inhoud van onze nieuwsbrieven aanpassen aan jouw interesses
Aanbevolen Inhoud kunnen we enkel aanbieden als je toestemming geeft voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie”, “Meting” en “Inhoudselectie, -levering en -rapportage” en “Personalisatie”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

5.2.4 Cookies voor Informatie

Je ziet informatie op onze websites en apps. Deze informatie worden door ons en/of derden geplaatst en zijn een noodzakelijke bron van inkomsten om onze digitale platformen te financieren.

Sommige informatie houden enkel rekening met de inhoud en positie op de website (bv. informatie over sportartikelen binnen de sportrubriek). Bij Gerichte informatie beschrijft Mosard jouw interesses aan de hand van groepen zoals ‘bouwheer’ op basis van jouw Geregistreerde Gegevens. Bouwpartners kunnen hun boodschap vervolgens specifiek richten naar deze doelgroepen. Soms plaatst Mosard Cookies op de website van een adverteerder. Dit laat toe dat we je een informatie kunnen tonen op Mosard Domeinen nadat je een website van een adverteerder bezocht hebt.

Deze Cookies maken het mogelijk dat:

We bijhouden welke informatie je gezien hebt om te voorkomen dat je steeds dezelfde informatie ziet
We nagaan hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en zo het nut ervan kunnen delen met de adverteerder
We informatie over je Klikgedrag doorgegeven aan andere websites zodat zij Gerichte Informatie kunnen laten zien
Derde partijen Gerichte Informatie kunnen tonen aan jou op onze Mosard Domeinen
We Gerichte Informatie over ons aanbod tonen op andere websites
Aanbiedingen over producten en diensten veel specifieker maken
Je interesses herkennen op verschillende Mosard Domeinen
Mosard werkt samen met gespecialiseerde partners om een breder aanbod van informatie te bereiken. Hiertoe plaatsen deze partners hun eigen Cookies op Mosard Domeinen en krijgen ze toegang tot de doelgroepen die Mosard beheert. Let wel: Mosard draagt er zorg voor dat deze partners geen gegevens van jou ontvangen waarmee zij jou direct kunnen herkennen, zoals bijvoorbeeld je naam of e-mail adres.

Voor Gerichte Informatie vragen we jouw toestemming voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie”, “Meting”, “Reclameselectie, -levering en -rapportage” en “Personalisatie”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen.

5.2.5. Cookies voor Sociale media

Dankzij deze Cookies kan je inloggen op jouw accounts bij sociale mediasites zoals Instagram, Facebook en LinkedIn, of bepaalde inhoud van een Mosard Domein delen op sociale media (functies zoals share, like etc.). Deze Cookies geven ons geen toegang tot jouw sociale media accounts of de gegevens die je daarbinnen bewaart.

Het gebruik of interactie met sociale media buttons of functies is onderworpen aan de eigen regels van het sociale mediakanaal – geen enkele Mosard Entiteit heeft hier invloed over. Consulteer de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het desbetreffende sociale medianetwerk om te begrijpen hoe het netwerk met jouw persoonsgegevens omgaat.

Mosard Domeinen maken verder gebruik van pixels, waaronder de Facebook pixel. Als je bijv. op zoek gaat naar een architect, aannemer, fabrikant kunnen we jou dankzij deze pixels later op andere social media sites zoals Facebook, LinkedIn, Instagram, … bereiken met bijkomende relevante aanbiedingen. Ook kunnen we informatie van Mosard Diensten tonen op social media sites wanneer je bepaalde pagina’s bezocht hebt op een Mosard Domein.

Voor deze Social Media functionaliteit hebben we jouw toestemming nodig voor het gebruik van Cookies voor “Opslag van en toegang tot informatie” en “Social Media”. Je kan deze voorkeuren op elk moment wijzigen via je privacy voorkeuren.

5.3. Cookies uitschakelen of wissen

We raden aan om het gebruik van Cookies in te stellen via de link ‘privacy voorkeuren’. Daarnaast kan je de Cookies die een Mosard Entiteit en/of derden gebruiken volledig uitschakelen zoals hierna beschreven. Let wel: in zulk geval zullen onze Mosard Domeinen niet optimaal werken, en/of slechts beperkt toegankelijk zijn.

5.4. Verwerking van persoonsgegevens

Indien Cookies jouw persoonsgegevens verzamelen doen zij dit in overeenstemming met het privacybeleid van de Mosard.

Dit cookiebeleid doet geen afbreuk aan en moet samen gelezen worden met andere toepasselijke richtlijnen en voorwaarden van de entiteiten van de Mosard.