More info

“No one can whistle a symphony, it takes a whole orchestra to play it.”

 

MOSARD ontwikkelt samen met ontwerpers, producenten, bouwers en aannemers modulaire en circulaire bouw- en woonoplossingen op basis van een open standaard.
Hiervoor bieden wij een platform, instrumenten en diensten aan voor al onze co-creators die compatibel bouwen en inzetten op bouwindustrialisatie en digitalisering.

Create

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ is een open bouwstandaard om eigen modulaire elementen, bouwdelen tot volledige modules te gaan creëren.

Share

Samen delen we op voorhand compatibele modellen met slimme oplossingen om vraag en aanbod op elkaar af te gaan stemmen.

Build

We inspireren en begeleiden opdrachtgevers om circulaire steden te gaan bouwen.

FAQ

‘Modular Open System for ARchitectural Design’ is een open bouwstandaard om voortaan compatibel te gaan ontwerpen en bouwen. We ontwikkelen samen op voorhand slimme oplossingen en inspireren opdrachtgevers. MOSARD® stemt vraag en aanbod op elkaar af.

De toepassing van een open bouwstandaard vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een uniform maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers.

Voor elk type bouwproject is er een open standaard om binnen een horizontaal en verticaal raster en met de nodige vormvrijheid, unieke circulaire gebouwen te kunnen ontwerpen. Het open systeem van MOSARD bevat vier standaarden elk met hun eigen bouwhoogte voor elk type gebouw. Dit telkens volgens dezelfde modulaire rastermaten, zodat alle standaarden onderling compatibel en oneindig schakelbaar zijn voor het ontwikkelen van eenvoudige modules tot circulaire steden.

De maatvoering is in eerste instantie ontwikkeld vanuit de menselijke maat, maar integreert ook Europese afmetingen ingegeven door geldende regelgeving, normering, kengetallen, productiemethoden, etc.

Binnen een renovatie of een situatie met aangrenzende bestaande panden die niet compatibel zijn kan men gebruik maken van passtukken die zo zorgen voor de aansluiting tussen het bestaande maatwerk en de Mosard bouwstandaarden.

Alle leden worden als co-creator betrokken om deze bouwstandaard, in de vorm van standaard situaties en totaalconcepten, mee vorm te geven op basis van ervaring en de toetsing aan bouwmethoden en -projecten in de praktijk.

Het 3D grid van Mosard is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde bouwelementen. Als circulaire doener ontwikkel je eigen compatibele bouwsystemen, stemmen we ontwerp en bouw op elkaar af over meerdere projecten heen en werken we samen totaalconcepten uit om te delen en bouwers te inspireren.

Woordenlijst

Vrije toegang tot de bronmaterialen (de source) voor productie en ontwikkeling van het eindproduct. Hetgeen zorgt om slimmer communicatie te bedrijven en te komen tot een interactieve community. Het opensourcemodel staat toe dat verschillende agenda's en productiebenaderingen tegelijk worden gebruikt, in tegenstelling tot de meer gecentraliseerde ontwikkelmodellen van maatwerk. De samenwerkende ontwikkelaars kunnen daarbij behoorlijk zelfstandig werken, zonder te veel centrale sturing.
De Mosard bouwstandaarden zijn 'Open Source' en kan je na registratie gratis downloaden via de pagina 'My Mosard'.

Open industrialisatie is de ontwikkeling en productie van generieke, compatibele elementen op basis van standaarden die worden gedeeld door verschillende producenten. Open industrialisatie is een belangrijk concept binnen circulair bouwen, in het bijzonder door de compatibiliteit van componenten, de mogelijkheid die omkeerbaar te verbinden en ze te pre-assembleren, die in het concept zijn vervat. Zo vereenvoudigt een open industrialisatie het hergebruik van componenten.

Compatibiliteit betekent de mate waarin systemen samen te gebruiken zijn. Dit ter onderscheid van de mate waarin systemen in plaats van elkaar gebruikt kunnen worden. Compatibele delen zijn vormgegeven volgens dimensionele en standaarden die ervoor zorgen dat ze binnen een zelfde systeem gemakkelijk te combineren of onderling verwisselbaar zijn. Bouwdelen waarvan de vorm, afmetingen en andere eigenschappen op elkaar zijn afgestemd, kunnen eenvoudiger worden ingezet in eenzelfde systeem. Het is een principe dat belangrijk is binnen transformeerbaar en veranderingsgericht bouwen: compatibiliteit vereenvoudigt immers het hergebruik van bouwelementen. Het hanteren van een vorm- en maatsysteem kan het ontwerp van compatibele elementen in goede banen leiden. Een multi-modulair en fractaal ontwerpraster zijn vorm- en maatsystemen die gebruikt kunnen worden om de dimensionele samenhang tussen de verschillende ontwerpschalen te garanderen.
We spreken van de term 'compatibel bouwen' als ontwerp en bouw volgens bouwstandaarden op voorhand op elkaar zijn afgestemd.

We spreken van circulair vastgoed als het gebouw bestaat uit gestandaardiseerde bouwelementen die compatibel en uitwisselbaar zijn, om de betaalbaarheid en haalbaarheid te bevorderen tijdens latere aanpassingen of eventuele herbestemmingen, waardoor het gebouw en haar elementen beter hun restwaarde behouden en niet meer gesloopt worden. Hierdoor ontstaan nieuwe bouw- en woonformules die meer duurzaam en circulair zijn.

Een gebouw of gebouwelement is circulair als het onbeperkt aangepast kan worden omdat enkele of alle elementen gedeeltelijk of volledig gedemonteerd en vervolgens in andere configuraties hergebruikt kunnen worden.
Circulair bouwen met modulaire 2D elementen wil aanpassingen over een langere periode mogelijk maken, zoals een uitbreiding wanneer een bedrijf of gezin groeit. Hoewel deze aanpassingen ingrijpender zijn dan andere vormen van modulair bouwen of vaste 3D units, zijn de aanpassingsmogelijkheden in vergelijking vrijwel onbeperkt. Zowel het herschikken van bestaande bouwelementen als het toevoegen van nieuwe is mogelijk.
Circulair bouwen met uitwisselbare 2D elementen is het resultaat van modulair bouwen, een goed ontwerp binnen de standaarden en beheer van de compatibele elementen met paspoorten die in een gebouw worden gebruikt.

Drager en inbouw kan worden gezien als concrete toepassingen van het bouwen volgens levensduurlagen. Een van de factoren die de verwachtte levensduur van element bepaalt, is immers wie het element beheert. Vaak wordt polyvalentie nagestreefd bij het realiseren van de drager, en wordt transformeerbaarheid toegepast bij de inbouw. De term 'drager' omvat niet noodzakelijk alleen ‘de draagconstructie'. Ook de gemeenschappelijke circulatie en ruimtes vallen onder het zeggenschap van de gemeenschap. ‘Inbouw’ omvat ook meer dan enkel de inrichting. Niet-dragende of enkel zelfdragende elementen (o.a. gevelcassettes, binnenwanden, etc.) kunnen ook onder de term 'inbouw' vallen.

Demonteerbaar bouwen is een ontwerpprincipe waarbij gebouwelementen zo aangewend worden dat zij eenvoudig en zonder beschadiging kunnen worden verwijderd om ze te hergebruiken, herstellen, onderhouden, vervangen of te recupereren.
‘Design for Disassembly’ is oorspronkelijk een begrip uit de productontwikkeling. Belangrijke aspecten van demonteerbaar bouwen zijn de omkeerbaarheid, eenvoud en snelheid van de verbindingen tussen elementen van bouwdelen, hun duurzaamheid, compatibiliteit en schikking ten opzichte van elkaar.
Demonteerbaar bouwen is een belangrijk ontwerpprincipe binnen dynamisch bouwen. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor transformeerbaar bouwen, maar kan ook toegepast worden bij andere vormen van veranderingsgericht of circulair bouwen.

Dynamisch of veranderingsgericht ontwerpen is een ontwerp- en bouwstrategie met als uitgangspunt de steeds veranderende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij. Het doel is dan ook om gebouwen te creëren die deze veranderingen efficiënt ondersteunen.
Een gebouw dat volgens deze strategie is ontworpen en gebouwd, kan op verschillende manieren worden gebruikt of kan worden aangepast om aan nieuwe wensen en noden te voldoen. Het is belangrijk dat dit efficiënt kan gebeuren in termen van economische, ecologische en sociale kosten en baten. Zo blijft het gebouw langer bruikbaar.
‘Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen’ drukt het engagement van ontwerper en bouwers uit om een langetermijnvisie uit te werken met (mee)groeiscenario's waarbij gebouwen niet enkel kunnen groeien maar ook krimpen.

Een gebouw is aanpasbaar als het daadwerkelijk kan worden veranderd en efficiënt in overeenstemming kan worden gebracht met nieuwe noden en wensen. Met dit gebouwkenmerk kan men al die gebouwen benoemen die, in vergelijking met conventionele gebouwen, gemakkelijk aan te passen zijn omwille van, al dan niet bewuste, keuzes bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van de elementen.
Om te komen tot een economisch haalbaar model binnen deze 'circulariteit' of circulair bouwen met de nodige garanties naar de toekomst toe is 'compatibiliteit' een zeer bepalende factor.