More
Info

For the future… for you

Mosard® is een platform om, met modulaire bouwcomponenten, aanpasbaar en duurzaam te gaan ontwerpen, bouwen en wonen.

Op basis van het modulair open systeem MOS ontwikkelen we, samen met co-creators binnen verschillende cases, uitwisselbare bouwcomponenten en circulaire bouw- en woonoplossingen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en voordelen te bieden voor alle stakeholders.

Het modulair maatsysteem is bouwmethode en -materiaal onafhankelijk, bevat meerdere standaard hoogtes en kan in elk type bouwproject worden toegepast.

In de Workroom bieden we op voorhand aan opdrachtgevers een opleiding, begeleiding en instrumenten aan, zodat ontwerpteams kunnen componeren op het grid en bouwpartners dadelijk kunnen aansluiten.

De bouwstenen van Mosard zijn slimme ontwerpmodellen met reeds compatibele bouwcomponenten, die schaalbaar zijn, toegepast kunnen worden over meerdere projecten heen en volgens circulaire criteria ingevuld worden met gestandaardiseerde bouwelementen van verschillende compatibele producenten.

Alle ontwerpen en bouwproducten worden afgetoetst op compatibiliteit, ontvangen het ‘Compatible’ embleem en worden via de My Mosard bibliotheek ter beschikking gesteld.

FAQ

MOSARD is de afkorting van ‘Modular Open System for ARchitectural Design’.

De toepassing van een modulair open systeem vormt de basis voor een transitie naar het circulaire en modulaire denken en bouwen. Het succes van een modulair maatsysteem is gebaseerd op het creëren van een breed draagvlak, waarbij een gestroomlijnd one-fits-all systeem in staat is een houvast te bieden voor alle actoren zoals ontwerpers, architecten, studiebureau’s, fabrikanten en researchers.

Voor elk type bouwproject is er een standaard hoogte om binnen een horizontaal en verticaal raster en met de nodige vormvrijheid, unieke circulaire gebouwen te kunnen ontwerpen. Het modulair maatsysteem van MOSARD bevat vier systemen elk met hun eigen bouwhoogte voor elk type gebouw. Dit telkens volgens dezelfde modulaire rastermaten, zodat alle systemen onderling compatibel en oneindig schakelbaar zijn voor het ontwikkelen van eenvoudige modules tot circulaire steden.

Ons doel is te komen tot een exponentieel ecosysteem – met telkens meer compatibele en circulaire bouwelementen – dat dankzij standaardisatie en schaalbaarheid betaalbare bouw- en woonformules toelaat. Hiervoor stemmen we vraag en aanbod op elkaar af, ontwikkelen we slimme oplossingen en inspireren we opdrachtgevers.

Het Modulair Open Syteem is bouwmethode en -materiaal onafhankelijk. En is van toepassing voor elk duurzaam en modulair bouwsysteem of -product en dus ook future proof.

Het 3D grid van Mosard is helder, éénvoudig en in zekere mate flexibel en dus ook vrij in te vullen met creatieve of eigen ontwikkelde bouwelementen die eventueel aansluiten met maatwerk passtukken.

Mosard bevat volgens open industrialisatie een modulair open systeem dat toegankelijk is voor de hele bouwketen en vormt zo innovatieve en efficiënte teams, om voortaan – compatibel over meerdere projecten heen met gestandaardiseerde bouwcomponenten – slim en circulair te gaan bouwen binnen een economisch haalbaar model. Dat is het duurzaam bouwen van morgen, de start van ‘bouwsector 4.0.’, met tal van experten en co-creatoren.

De bouwstandaard is als gridsysteem in 3D uitgewerkt zodat het ook eenvoudig toe te passen is binnen eender welk ontwerp en bouwproject dat virtueel of in BIM gemodelleerd wordt.

Mosard is geen aannemer en zelf beschikt het niet over een eigen bouwproduct waar prijzen op voorhand gekend zijn. Wel beschikken we over een gepatenteerd systeem dat we als mal gebruiken om in te gaan vullen met specifieke materialen van producenten in functie van het ontwerp of bouwproject.

De maatvoering is in eerste instantie ontwikkeld vanuit de menselijke maat, maar integreert ook Europese afmetingen ingegeven door geldende regelgeving, normering, kengetallen, productiemethoden, etc.

Binnen een renovatie of een situatie met aangrenzende bestaande panden die niet compatibel zijn kan men gebruik maken van passtukken die zo zorgen voor de aansluiting tussen het bestaande maatwerk en het modulair maatsysteem.

In verschillende cases worden co-creator betrokken om het modulair open systeem, in de vorm van modulaire modellen, mee vorm te geven op basis van ervaring en de toetsing aan bouwmethoden en -projecten in de praktijk.

Woordenlijst

Onder druk van duurzaam bouwen is de ontwerpketen steeds verder opgerekt en uitgebreid. Circulair ontwerpen breekt in zekere zin met deze traditie en transformeert het proces van lineair naar circulair. Niet langer hebben we met een verlenging van de ketens te maken, maar ontstaat er een nieuw speelveld. Een speelveld waarin actoren zich op een fundamenteel andere wijze tot elkaar gaan verhouden.
Circulariteit leidt tot het gelijktrekken van belangen. Bestaande compatibele elementen, nieuwe modulaire componenten, circulaire bouw- en woonmodellen en milieu-impact zijn immers allemaal even belangrijk. Dit vraagt om een harmoniemodel om ieder belang op het juiste moment in het ontwerpproces zorgvuldig te wegen. Dit streven naar harmonie heeft geleid tot het concept van een modulair open systeem in plaats van een ontwerpketen.

Een component is een op zichzelf staand onderdeel van een groter geheel. Een bouwcomponent is een gestandaardiseerd bouwelement dat kan worden gescheiden van of bevestigd aan een systeem of deel uitmaakt van een bouwdeel. Verwijst vaak naar een geïndustrialiseerd en geprefabriceerd bouwelement dat geïmplementeerd kan worden in meerdere bouwprojecten.

Toegang tot de bronmaterialen (de source) voor productie en ontwikkeling van het eindproduct. Hetgeen zorgt om slimmer communicatie te bedrijven en te komen tot een interactieve community. Een open model staat toe dat verschillende agenda's en productiebenaderingen tegelijk worden gebruikt, in tegenstelling tot de meer gecentraliseerde ontwikkelmodellen van maatwerk. De samenwerkende ontwikkelaars kunnen daarbij behoorlijk zelfstandig werken, zonder te veel centrale sturing.
Het Modulair Open Systeem of MOS is 'toegankelijk voor iedereen' en kan je na registratie gratis downloaden.

Open industrialisatie is de ontwikkeling en productie van generieke, compatibele bouwelementen op basis van standaarden die worden gedeeld door verschillende producenten. Open industrialisatie is een belangrijk concept binnen circulair bouwen, in het bijzonder door de compatibiliteit van componenten, de mogelijkheid die omkeerbaar te verbinden en ze te pre-assembleren, die in het concept zijn vervat. Zo vereenvoudigt een open industrialisatie de uitwisselbaarheid en het hergebruik van componenten.

Compatibiliteit betekent de mate waarin elementen samen te gebruiken zijn tot één systeem. Dit ter onderscheid van de mate waarin systemen in plaats van elkaar gebruikt kunnen worden. Compatibele delen zijn vormgegeven volgens dimensionele maten die ervoor zorgen dat ze binnen een zelfde systeem gemakkelijk te combineren of onderling verwisselbaar zijn. Bouwdelen waarvan de vorm, afmetingen en andere eigenschappen op elkaar zijn afgestemd, kunnen eenvoudiger worden ingezet in eenzelfde systeem. Het is een principe dat belangrijk is binnen transformeerbaar en veranderingsgericht bouwen: compatibiliteit vereenvoudigt immers het hergebruik van bouwcomponenten. Het hanteren van een vorm- en maatsysteem kan het ontwerp van compatibele componenten in goede banen leiden. Een multi-modulair ontwerpraster zijn vorm- en maatsystemen die gebruikt kunnen worden om de dimensionele samenhang tussen de verschillende ontwerpschalen te garanderen.
We spreken van de term 'compatibel bouwen' als ontwerp en bouw volgens een maatsysteem of grid op voorhand op elkaar zijn afgestemd.

We spreken van circulair vastgoed als het gebouw bestaat uit gestandaardiseerde bouwelementen die compatibel en uitwisselbaar zijn, om de betaalbaarheid en haalbaarheid te bevorderen tijdens latere aanpassingen of eventuele herbestemmingen, waardoor het gebouw en haar componenten beter hun restwaarde behouden en niet meer gesloopt worden. Hierdoor ontstaan nieuwe bouw- en woonformules die meer duurzaam en circulair zijn.

Een gebouw of gebouwcomponent is circulair als het onbeperkt aangepast kan worden omdat enkele of alle elementen gedeeltelijk of volledig gedemonteerd en vervolgens in andere configuraties hergebruikt kunnen worden.
Circulair bouwen met modulaire 2D componenten wil aanpassingen over een langere periode mogelijk maken, zoals een uitbreiding wanneer een bedrijf of gezin groeit. Hoewel deze aanpassingen ingrijpender zijn dan andere vormen van modulair bouwen of vaste 3D units, zijn de aanpassingsmogelijkheden in vergelijking vrijwel onbeperkt. Zowel het herschikken van bestaande bouwcomponenten als het toevoegen van nieuwe is mogelijk.
Circulair bouwen met uitwisselbare 2D componenten is het resultaat van modulair bouwen, een goed ontwerp binnen de standaarden en beheer van de compatibele componenten met paspoorten die in een gebouw worden gebruikt.

Drager en inbouw kan worden gezien als concrete toepassingen van het bouwen volgens levensduurlagen. Een van de factoren die de verwachtte levensduur van element bepaalt, is immers wie het element beheert. Vaak wordt polyvalentie nagestreefd bij het realiseren van de drager, en wordt transformeerbaarheid toegepast bij de inbouw. De term 'drager' omvat niet noodzakelijk alleen ‘de draagconstructie'. Ook de gemeenschappelijke circulatie en ruimtes vallen onder het zeggenschap van de gemeenschap. ‘Inbouw’ omvat ook meer dan enkel de inrichting. Niet-dragende of enkel zelfdragende elementen (o.a. gevelcassettes, binnenwanden, etc.) kunnen ook onder de term 'inbouw' vallen.

Demonteerbaar bouwen is een ontwerpprincipe waarbij gebouwcomponenten zo aangewend worden dat zij eenvoudig en zonder beschadiging kunnen worden verwijderd om ze te hergebruiken, herstellen, onderhouden, vervangen of te recupereren.
‘Design for Disassembly’ is oorspronkelijk een begrip uit de productontwikkeling. Belangrijke aspecten van demonteerbaar bouwen zijn de omkeerbaarheid, eenvoud en snelheid van de verbindingen tussen elementen van bouwdelen, hun duurzaamheid, compatibiliteit en schikking ten opzichte van elkaar.
Demonteerbaar bouwen is een belangrijk ontwerpprincipe binnen dynamisch bouwen. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor transformeerbaar bouwen, maar kan ook toegepast worden bij andere vormen van veranderingsgericht of circulair bouwen.

Dynamisch of veranderingsgericht ontwerpen is een ontwerp- en bouwstrategie met als uitgangspunt de steeds veranderende noden en wensen van gebruikers en de maatschappij. Het doel is dan ook om gebouwen te creëren die deze veranderingen efficiënt ondersteunen.
Een gebouw dat volgens deze strategie is ontworpen en gebouwd, kan op verschillende manieren worden gebruikt of kan worden aangepast om aan nieuwe wensen en noden te voldoen. Het is belangrijk dat dit efficiënt kan gebeuren in termen van economische, ecologische en sociale kosten en baten. Zo blijft het gebouw langer bruikbaar.
‘Veranderingsgericht ontwerpen en bouwen’ drukt het engagement van ontwerper en bouwers uit om een langetermijnvisie uit te werken met (mee)groeiscenario's waarbij gebouwen niet enkel kunnen groeien maar ook krimpen.

Een gebouw is aanpasbaar als het daadwerkelijk kan worden veranderd en efficiënt in overeenstemming kan worden gebracht met nieuwe noden en wensen. Met dit gebouwkenmerk kan men al die gebouwen benoemen die, in vergelijking met conventionele gebouwen, gemakkelijk aan te passen zijn omwille van, al dan niet bewuste, keuzes bij het ontwerp, de realisatie, het gebruik en onderhoud van de componenten.
Om te komen tot een economisch haalbaar model binnen deze 'circulariteit' of circulair bouwen met de nodige garanties naar de toekomst toe is 'compatibiliteit' een zeer bepalende factor.