Terms & conditions

Het gebruik van diensten, grid, het modulair open systeem ‘MOS’, ontwerpmodellen en compatibele bouwcomponenten, alsook de licentie voor het My Mosard platform houdt volgende gebruiksvoorwaarden in:

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Mosard® (Modular Open Sytem for ARchitectural Design) alsmede de daaraan verbonden www.mosard.eu, My Mosard platform, digitale instrumenten en uitgaves, bibliotheek met modellen en sjablonen van compatibele bouwcomponenten, embleem, richtlijnen en normering modulair maatsysteem in de vorm van een 3D grid en community met de co-creators als leden, zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Mosard BE vzw, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1, ondernemingsnummer 0787.634.258, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna: ‘MOSARD’ genoemd).

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van het bouwsysteem, compatibele modellen en het platform van het hoger vermelde MOSARD (hierna: ‘MOSARD’ genoemd) of enig onderdeel daarvan.

Artikel 2 – Toegang en gebruik van ‘MOSARD’

2.1. Door de toegang tot en het gebruik van ‘MOSARD’, verklaart de gebruiker of rechtspersoon (hierna de ‘Persoon’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van MOSARD, dewelke hier integraal geraadpleegd kunnen worden.

2.2. Door deze gebruiksvoorwaarden onderaan te ondertekenen of zich te identificeren op de website www.mosard.eu, waar men zich kan registreren voor een account van MOSARD om ook toegang te hebben tot My Mosard en door ‘Ik ga akkoord met de terms & conditions van Mosard’ aan te vinken, verklaart de Persoon zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden waartoe Terms & Conditions behoort.

De Persoon dient o.a. de volgende persoonsgegevens in te vullen teneinde zich te identificeren op de website www.mosard.eu: voornaam, naam, e-mailadres en wachtwoord. In geval de Persoon een rechtspersoon is, dient men de bedrijfsnaam, de gegevens van de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en het ondernemingsnummer te bezorgen aan een vertegenwoordiger van Mosard of per mail naar info@mosard.eu.

Het staat MOSARD vrij om de identificatiegegevens waarmee de Persoon zich dient te identificeren ten alle tijden te wijzigen. De Persoon zal voorts tevens dienen te verklaren dat hij de identificatiegegevens waarheidsgetrouw heeft ingevuld. MOSARD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Persoon foutieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan MOSARD.

Bij de eerste aanmelding op de website www.mosard.eu, en vervolgens één maal per jaar, dient de Persoon zich (opnieuw) akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden of ‘Terms & Conditions’. MOSARD zal de Persoon jaarlijks per e-mail of enig ander communicatiemiddel verzoeken om opnieuw akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Bij gebrek aan tijdig akkoord vanwege de Persoon vervalt de licentie of account, zijnde het recht van de Persoon tot het gebruik en toegang tot het platform, automatisch. Desgevallend zal de Persoon geen downloadmogelijkheden meer hebben via zijn persoonlijke account en zal de Persoon geen updates meer ontvangen van de instrumenten of tools voor het modulair open systeem MOS en de modellen van compatibele componenten. Van zodra MOSARD de toegang tot de persoonlijke online profielpagina van de Persoon heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om te genieten van het platform, waaronder het gebruik en de toegang tot de bibliotheken met componenten, modellen, sjablonen en templates van MOSARD.

2.3. De toegang tot het My Mosard platform wordt door MOSARD uitsluitend aan de Persoon verleend, dewelke het account in de context van een onderneming zal gebruiken. Indien de account wordt gebruikt in een ondernemingscontext, zullen de personen, zoals hierna verder gedefinieerd, uitsluitend toegang verkrijgen vanwege de Persoon.

Het is de Persoon niet toegelaten om, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege MOSARD, toegang te verlenen aan andere aangestelden van de onderneming dan hierna uiteengezet. Het gebruiksrecht van het bouwsysteem en de licentie voor het platform die door MOSARD wordt verstrekt aan de Persoon mag door de Persoon enkel gedeeld worden tussen en aan de werknemers en zelfstandige diensteverleners die rechtstreeks prestaties verrichten voor de onderneming die zich geïdentificeerd heeft als de Persoon. Het is de Persoon verboden om de licentie te delen en/of door te geven en/of in sub-licentie te geven aan eender welke andere partij (met inbegrip van verbonden personen en vennootschappen). De Persoon verbindt zich er in ieder geval toe om alle nodige maatregelen te treffen opdat elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de compatible componenten, de modellen of sjablonen rechtmatig wordt vrijgegeven, zich onderwerpt aan de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze personen zullen, na aanvaarding van huidige gebruiksvoorwaarden, toegang krijgen tot het platform via de pagina ‘My Mosard’ dat toegankelijk dient te zijn voor het uitvoeren van hun specifieke functie.

In ieder geval blijft de Persoon rechtstreeks verantwoordelijk voor alle inbreuken op elk onrechtmatig gebruik van de licentie en eventueel gebruiksrecht en dient de Persoon MOSARD integraal te vrijwaren tegen eender welke inbreuk op huidige gebruiksvoorwaarden. Indien MOSARD vaststelt dat de Persoon de licentie of gebruiksrecht onrechtmatig (laat) gebruikt(en), is MOSARD ertoe gehouden om het gebruiksrecht onmiddellijk te beëindigen en eventueel de licentie en aldus de toegang tot het ‘My Mosard’ platform stop te zetten.

2.4. Enkel de natuurlijke persoon aan wie hogervermelde bijlagen, linken of inloggegevens zijn toegewezen, is bevoegd om gebruik te maken van alle instrumenten en tools zoals o.a. de ‘modulair maatsysteem’ of toegang te hebben tot de MOSARD download-pagina’s en bibliotheken. Elke overdracht van identificatie- en/of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

2.5. ‘MOSARD’ is een bouwsysteem dat tevens een platform met tevens een bibliotheek van reeds in 2D of 3D uitgewerkte digitale bouwdelen of modellen, vanzelfsprekend binnen het modulair open systeem ‘MOS’, ingevuld met generieke of merk gebonden bouwelementen van andere partners en door de Persoon dient gedownload te worden of als bijlagen in een email verstrekt worden. Alvorens toegang te hebben tot deze BIM modellen en deze te kunnen downloaden, zal de Persoon voorafgaandelijk een lidmaatschap, zijnde een betalende licentie, aan moeten gaan voor minstens één jaar dat dient te worden goedgekeurd door MOSARD. Na het ondertekenen van een overeenkomst van MOSARD verkrijgt de Persoon per e-mail een link doorgestuurd, waardoor de Persoon toegang verkrijgt tot de eigen account van de Persoon, en waarop de Persoon eventueel vervolgens ook toegang heeft tot deze bibliotheek met reeds compatibele componenten.

2.6. Tijdens het gebruiken, produceren, plaatsen, leveren en vermarkten van zowel generieke als merk gerelateerde bouwelementen of -componenten die overeenstemmen met de MOSARD modellen en dus compatibel zijn met het modulair open systeem of MOS, moet de naam ‘Mosard Compatible’ of het embleem van MOSARD vermeld zijn op het bouwproduct of -component en bij elke vorm van communicatie over het desbetreffend bouwmodel of -deel.

2.7. Het MOSARD gerelateerde gevelsysteem en andere merk gerelateerde modellen van bouwdelen van derden, uitgezonderd de modellen en componenten die uitdrukkelijk en enkel de naam ‘generiek’ of ‘generic’ bevatten, kunnen door middel van een octrooi of patent beschermd zijn, waarbij het gebruik beperkt is tot aan de ontwerpfase bij het samenstellen of componeren van ontwerpen van gebouwen. Dit geldt ook voor niet licentie-houders en leden of co-creatoren. Het produceren en vermarkten van de beschermde bouwcomponenten en -systemen is niet toegestaan.

Artikel 3 – Doel en gebruik van het account en het lidmaatschap

3.1. Het account laat de Persoon toe om de compatibele modellen te downloaden en het laat eventueel de Persoon vervolgens o.a. toe om door middel van het maatsysteem of sjablonen aan de hand van een 3D grid van 2D rasters ontwerpen, concepten en plannen te tekenen van gebouwen en bouwdelen binnen een specifieke modulaire maatvoering. De gestandaardiseerde modellen om te ontwerpen bevatten een minimum aan geometrische (3D) en technische (classificatiecode) informatie dewelke vaak generiek en merkloos zijn.

Om het ontwerpen mogelijk te maken, ontvangt de Persoon een publicatie van het modulair open systeem ‘MOS’ (in de vorm van een pdf document) zodoende dat de Persoon binnen richtlijnen van het modulair maatsysteem uniform en dus compatibel of ‘MOSARD Compatible’ kan tekenen en ontwerpen. De norm waaraan de ontwerpen en/of bouwcomponenten dienen te voldoen om MOSARD ‘Compatible’ te zijn, blijkt tevens uit deze publicatie.

3.2. De beschikbare informatie met betrekking tot het modulair open systeem ‘MOS’ kan enkel geraadpleegd en gebruikt worden voor het ontwerpen van gebouwen en bouwdelen, en de daaruit voortvloeiende bouwplannen, conform het modulair maatsysteem van MOSARD. Elk ander gebruik van het modulair maatsysteem en/of ‘MOS’ is strikt verboden.

Indien de Persoon zich geïdentificeerd en akkoord verklaard heeft, zoals vermeld in artikel 2.2., verkrijgt de Persoon een zogenaamde licentie, zijnde een digitaal account om gedurende één (1) jaar het platform ‘My Mosard’ te gebruiken. Na het verstrijken van het jaar, zal de Persoon nog een beperkte toegang hebben tot zijn persoonlijke profielpagina van het account en zal hij over geen toegang tot de bibliotheken en verdere download rechten meer beschikken. Indien de Persoon na het verstrijken van de termijn van één (1) jaar een verdere licentie wenst aan te gaan bij MOSARD, zal hij MOSARD hierover dienen te contacteren zodat MOSARD de voorwaarden en modaliteiten van een eventuele nieuwe licentie kan ter beschikking stellen aan de Persoon.

MOSARD zal de specificaties en de tools of instrumenten die verbonden zijn aan de licentie meedelen aan de Persoon van zodra deze toegang heeft tot het ‘My Mosard’ account. MOSARD behoudt zich het recht voor om de specificaties, downloadpagina’s en bibliotheken op elk ogenblik te wijzigen.

Voor het downloaden of verkrijgen van enkel de publicatie van het modulair open systeem ‘MOS’ dient er geen vergoeding te worden betaald door de Persoon, doch de Persoon verbindt zich ertoe om, afhankelijk of men architect, producent of aannemer is,:

– indien men architect (ontwerper) of bouwer (bouwheer) is: minstens één digitaal concept/plan in 3D te ontwerpen binnen het grid volgens de MOSARD geometrische normen;

– indien men producent (fabrikant) of aannemer (plaatser) is: minstens één fysiek bouwcomponent te maken binnen het grid dat de MOSARD geometrische norm haalt.

De Persoon verbindt zich ertoe om ofwel (i) indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan te ontwerpen ofwel (ii) indien men producent of aannemer is: één fysiek bouwcomponent te ontwikkelen dat compatibel is met het modulair open systeem ‘MOS’ van MOSARD. En dit binnen een periode van drie (3) maanden nadat de Persoon het modulair maatsysteem met alle richtlijnen heeft verkregen. De Persoon (zijnde de architect, producent of aannemer) zal het fysiek plan/bouwcomponent of virtueel uitgewerkt BIM-model in 3D van het concept of bouwcomponent bezorgen aan MOSARD op het adres van haar maatschappelijke zetel.

Indien de Persoon nalaat om binnen voormelde termijn ofwel één digitaal concept ofwel één virtueel bouwcomponent op te leveren aan MOSARD, zal de toegang tot ‘My Mosard’ via de account onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afgesloten worden door MOSARD.

Van zodra MOSARD het digitaal concept, dan wel het virtueel bouwcomponent, ontvangt van de Persoon, zal MOSARD verifiëren of het voldoet aan de MOSARD normen, zoals blijkt uit de publicatie van ‘MOS’, met name “Modular Open System”. Indien het digitaal concept/plan, dan wel het fysiek/virtueel bouwcomponent, niet voldoet aan de MOSARD norm, mag de Persoon in geen geval stellen dat zij compatibel is met MOSARD of voldoet aan het modulair open systeem ‘MOS’.

Na het behalen van voormelde normen, ontvangt de Persoon het ‘Mosard Compatible’ embleem waaruit blijkt dat deze Persoon compatibel is met MOSARD die zij vervolgens kan gebruiken in haar communicatie voor commerciële doeleinden. Het is de Persoon toegelaten om de concepten samen met het ‘Mosard Compatible’ embleem te tonen en/of te vermelden in o.a. brochures, website, social media, etc. Het embleem is louter een bevestiging dat men voldoet aan het ‘modulair maatsysteem’ en houdt op geen enkele manier een bevestiging, goedkeuring of certificering in van de achterliggende materialen of -producten.

Indien het ‘Mosard Compatible’ embleem wordt behaald door de Persoon, geeft zij haar uitdrukkelijke toestemming aan MOSARD om:

  1. het ontwerp van de Persoon openbaar te publiceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden en zo o.a. op haar website, brochures, social media, etc. als referentie te vermelden;
  2. de naam en het logo van de Persoon mee op te nemen in het MOSARD leden bestand of co-creators met compatibele ontwerpen, bouwproducten en -elementen;
  3. de naam en het logo van de Persoon te vermelden bij het desbetreffende digitaal bouwcomponent en aanverwante product data.

Het MOSARD bestand betreft een klantenbestand van alle leden of co-creatoren.

Hierin worden, naast de verworven leden, zowel de Personen opgenomen die een compatibel gebouw hebben ontworpen of gemodelleerd en vervolgens hebben overgemaakt aan MOSARD dan wel een compatibel fysiek of virtueel (BIM) bouwcomponent hebben afgeleverd aan MOSARD. MOSARD behoudt zich het recht voor om alle ontwerpen en bouwcomponenten die zij ontvangt op te nemen in de bibliotheken van MOSARD en te delen met haar betalende licentienemers. MOSARD zal er over waken om deze modellen niet te delen met niet-licentiehouders.

Het ‘My Mosard’ platform betreft een databank als bibliotheek van virtuele bouwcomponenten, waarin alle nodige informatie van producten en modellen van de producenten en aannemers raadpleegbaar is teneinde de juiste keuze te kunnen maken om compatibel en meer efficiënt te kunnen ontwerpen en/of bouwen. In welke mate details en de materialenopbouw wordt getoond en vrijgegeven in de ontwerpmodellen wordt op voorhand afgestemd en bepaald door de eigenaar van het ontwerp of component.

3.3. Naast het ontvangen van de ‘modulair maatsysteem’ binnen ‘MOS’ en het ‘Mosard Compatible’ embleem zijn er licenties en diensten beschikbaar van MOSARD die betalend zijn.

Op vraag van de Persoon kunnen de specificaties en voorwaarden van de betalende licenties, alsook de kostprijs van de diensten, worden meegedeeld door MOSARD.

Indien de Persoon gebruik wenst te maken van één van de betalende licenties of diensten, zal zij MOSARD hiervan schriftelijk op te hoogte brengen. De kostprijs van de betalende licenties dient jaarlijks te worden betaald en dit steeds voorafgaandelijk aan het begin van een nieuwe maand. Indien de Persoon nalaat de kostprijs van de betalende licenties te betalen, zal MOSARD onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving de toegang tot het platform met instrumenten en bibliotheken met modellen geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afsluiten. Vanaf dat ogenblik zal de Persoon geen toegang en up- en downloadmogelijkheden meer hebben. Van zodra MOSARD de toegang tot het platform en de bibliotheken heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om de instrumenten en sjablonen van MOSARD te gebruiken in bouwprojecten die niet verbonden zijn met MOSARD.

MOSARD behoudt zich het recht voor om de kostprijs, alsook de specificaties van de betalende licenties te allen tijden te wijzigen. MOSARD zal de Persoon desgevallend op de hoogte brengen van de prijswijziging. De Persoon beschikt vervolgens over een periode van veertien (14) kalenderdagen om zijn betalende licentie op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving gericht aan MOSARD. Indien MOSARD geen schriftelijke kennisgeving ontvangt, zal de Persoon geacht worden akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging van de licentie.

De Persoon heeft voorts steeds het recht om de betalende licentie te beëindigen middels het in acht nemen van een opzegtermijn van één (1) maand. De Persoon zal MOSARD hiervan schriftelijk op de hoogte dienen te brengen.

De Persoon kan onmiddellijk overgaan tot een betalende licentie. Het is echter wel vereist dat hij gedurende de looptijd van de licentie tevens een lidmaatschap aangaat bij MOSARD.

3.4. Indien de Persoon producten en/of diensten met MOSARD conformiteit wenst te commercialiseren, dient de Persoon voorafgaandelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voor het gebruiken van of ontwerpen te maken met de sjablonen of ontwerpmodellen van MOSARD dient men eerst lid te zijn van MOSARD en het embleem “MOSARD Compatible’ te behalen voor het desbetreffend bouwplan;

Voor het produceren of verkopen van samengestelde bouwdelen, losse -componenten of -deelelementen op basis van de bouwcomponenten of -modellen van MOSARD, dient men eerst het embleem “MOSARD Compatible’ te behalen voor het desbetreffend bouwdeel, -component of -element en een bijkomende overeenkomst voor het gebruiksrecht van de beschermde bouwcomponenten af te sluiten met MOSARD;

Op alle geproduceerde en verkochte fysieke compatibele bouwcomponenten, alsook de bijhorende publicaties, dient de naam “Mosard Compatible” of het ontvangen embleem vermeld te worden, alsook een link door middel van een QR code of een andere door MOSARD toegelaten methode, naar het fiche of product data van het product hetgeen verder zal bepaald worden door MOSARD. Alsook op ontwerpen en/of bouwplannen van gebouwen die de MOSARD norm behaalden dient de naam “Mosard Compatible” of het ontvangen embleem te worden vermeld;

Elke wijziging of aanpassing van het ontwerp of bouwcomponent zonder voorafgaande aftoetsing of goedkeuring door MOSARD heeft het automatisch verval van de compatibiliteit tot gevolg en aldus ook het verval van het recht van gebruik van het embleem;

3.5. Indien MOSARD zou vaststellen dat de Persoon en/of de personen die zij toegang verleend heeft enige vorm van oneigenlijk gebruik zou maken van het gebruiksrecht, platform, haar functionaliteiten of de inhoud er van, behoudt MOSARD zich uitdrukkelijk het recht voor om een eventuele overeenkomst te beëindigen en de toegang tot het platform in zijn geheel onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving te blokkeren en/of af te sluiten.

In dergelijk geval zal MOSARD geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor enig welk gevolg m.b.t. deze afsluiting.

MOSARD zal in dergelijk geval op haar beurt echter het recht hebben om een gerechtelijke procedure in te leiden teneinde een schadevergoeding te vorderen voor het oneigenlijk gebruik. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding minstens 25.000,00 EUR zal bedragen, onverminderd het recht van MOSARD om een eventuele hogere vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen.

3.6. Indien de samenwerking tussen MOSARD en de Persoon zou worden beëindigd, uitgezonderd de gevallen waarvan sprake in artikel 3.2., of indien de Persoon om welke reden dan ook niet langer gebruik wenst te maken van het platform, ontwerpmodellen en zijn account deactiveert of verwijdert, zal de Persoon gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen de mogelijkheid hebben om zijn eigen concepten, plannen en/of ontwerpen op het platform te downloaden of te ontvangen na een schriftelijke aanvraag aan MOSARD. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van beëindiging of deactivatie.

Na het verstrijken van de termijn zal alle data van en met betrekking tot de Persoon gearchiveerd worden conform de termijn zoals vermeld in artikel 8.2.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1. De integrale inhoud van het MOSARD platform, modellen en bouwcomponenten, in meest brede zin van betekenis en met inbegrip van o.a. embleem, modulair maatsysteem, templates, sjablonen, generieke ontwerpmodellen, tekeningen, data, teksten, beelden, know how, etc., zijn de uitsluitende eigendom van MOSARD. MOSARD is de enige eigenaar van de eigendomsrechten van deze inhoud en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

4.2. MOSARD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website of platform en in de compatibele componenten te gebruiken, zoals hierna verder omschreven, zonder de Persoon hiervan voorafgaand in kennis te stellen. De Persoon, dewelke een architect is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar eigen ontwerpen van totaalconcepten en gebouwen. MOSARD zal deze ontwerpen in geen geval commercialiseren. Het is MOSARD evenwel toegelaten om de ontwerpen te publiceren en te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

De Persoon, dewelke producent is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar fysieke bouwcomponenten. Het bouwsysteem met de sjablonen of ontwerpmodellen, inclusief de generieke en beschermde bouwcomponenten in zijn geheel, blijft wel de eigendom van MOSARD. MOSARD zal, na het afsluiten van een bijkomende overeenkomst met het gebruiksrecht van het beschermd bouwsysteem, de onderlinge fysieke bouwcomponenten van de producent in geen geval zelf produceren. Het is MOSARD evenwel toegelaten om de compatibele bouwcomponenten te gebruiken in ontwerpen van gebouwen of bouwplannen en het beeldmateriaal te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

4.3. Het is de Persoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, verboden om het MOSARD of ‘Mosard Compatible’ bouwsysteem en onderliggende compatibele bouwcomponenten op eender welke manier te commercialiseren of eender welk model of bouwcomponent van MOSARD zelf in de markt te zetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande bijkomende overeenkomst met MOSARD. De compatibele modellen en bouwcomponenten, alsook de bouwcomponenten en -elementen die een bijkomend (merk)naam bevatten in de benaming en/of omschrijving, zijn vaak gepatenteerd en dus uitsluitend eigendom van het merk of bedrijf dat de naam draagt. De Persoon verbindt zich er dan ook toe om, zowel de generieke als merk gebonden bouwcomponenten, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, op enige mogelijke manier te re(verse) engineeren of te kopiëren om dit vervolgens te vermarkten, waar ook ter wereld.

Het is de Persoon evenwel toegelaten om het door hem uniek ontworpen bouwelement of gebouw, volgens het modulair maatsysteem, zelf in de markt te zetten zolang deze voldoende afwijkt van de beschermd bouwcomponenten of -systeem van MOSARD. De Persoon mag wel nog ‘Mosard Compatible’ of het verkregen embleem van MOSARD vermelden op het bouwcomponent of ontwerp en bijhorende publicaties dat hij in de markt zet.

Artikel 5 – Gebruiksrecht MOSARD

5.1. In afwijking van hetgeen in artikel 4 werd bepaald, blijven de auteursrechten, alsook eender welk ander intellectuele eigendomsrechten op de concepten, plannen, tekeningen, virtuele of fysieke bouwelementen die door de Persoon zelf werden gemaakt binnen de het modulair maatsysteem en voldoende afwijken van de beschermde bouwcomponenten en bestaande patenten toekomen aan de betreffende Persoon.

5.2. Door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden verleent de Persoon uitdrukkelijk voor een onbeperkte tijd en zonder kosten aan MOSARD het recht om de compatibele concepten, plannen, tekeningen en beeldmateriaal van de bouwelementen die door de Persoon en/of de onderneming werden ontwikkeld, te verwerken en te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals o.a. zonder beperking: reclame, promotie, etc.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

6.1. MOSARD neemt, zoals een bonus pater familias, de nodige voorzorgen opdat de informatie tijdens overleg, sessie of workshop, waaraan de Persoon mee aan heeft deelgenomen, op een veilige manier bij de Persoon, of de andere personen die tevens hebben deelgenomen aan dezelfde sessie of workshop, of de personen waaraan hij toegang heeft verschaft, terechtkomt en het gebruik ervan op een voldoende beveiligde manier kan verlopen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. MOSARD kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van het modulair open systeem ‘MOS’, het modulair maatsysteem en modellen, alsook voor de toegangen en informatie m.b.t. details en opbouw van de componenten die door MOSARD op aangeven van de Persoon worden verleend op basis van deze gegevens.

Het platform, de bibliotheken en de compatibele modellen worden met grote zorg samengesteld. MOSARD integreert op haar platform de door de Persoon, alsook de door de personen waaraan hij toegang verschaft, verstrekte en goedgekeurde gegevens en informatie. MOSARD is dan ook niet aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de gegevens en informatie die aan MOSARD zijn verstrekt.

Alle informatie en gegevens dienen door de Persoon te worden geverifieerd. De Persoon garandeert dan ook geen enkele vordering tot schadevergoeding opzichtens MOSARD in te zullen stellen m.b.t. de toegangen en informatie verleend aan andere personen op aangeven van de Persoon of omwille van het onzorgvuldig gebruik en beheer door de Persoon of de andere personen van de betreffende toegangen en/of de informatie die geraadpleegd kon worden.

7.2. De Persoon is als enige aansprakelijk voor de plannen, concepten en/of ontwerpen en/of fysieke bouwelementen die door de Persoon of diens aangestelde worden getekend of worden ontwikkeld aan de hand van het modulair maatsysteem of sjablonen of templates. Door het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden bevestigt de Persoon dat hij alle vereiste toelatingen van de bevoegde autoriteiten en personen heeft bekomen om te ontwerpen, te tekenen of modelleren volgens het modulair maatsysteem, dan wel om fysieke bouwcomponenten en onderliggende -elementen compatibel met het modulair open systeem ‘MOS’ te ontwikkelen of te engineeren.

MOSARD zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor het gebruik van het modulair maatsysteem, sjablonen en modellen door de Persoon, alsook m.b.t. fouten in eender welk concept, ontwerp, plan of bouwcomponent die door middel van het modulair open systeem ‘MOS’, template of met de MOSARD bouwcomponenten wordt getekend of ontwikkeld. Zij oefent geen enkele controle of invloed uit op de manier waarop de Persoon de templates of modellen aanwendt.

MOSARD wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van het modulair open systeem ‘MOS’ en de MOSARD ontwerpmodellen en compatibele generieke bouwcomponenten.

MOSARD zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade, nadelen of onkosten die, ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in compatibiliteit zouden kunnen voortvloeien.

7.3. Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden verbindt de Persoon zich ertoe om MOSARD te vrijwaren voor elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, diens (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) ongepast gebruik van de de MOSARD modellen, compatibele bouwcomponenten en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

De Persoon verbindt zich er ook toe om MOSARD te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houden met, het ongepast gebruik van de modellen of generieke componenten van MOSARD door de Persoon (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

7.4. MOSARD zal redelijke inspanningen leveren om het modulair maatsysteem, alsook eventueel de sjablonen en modellen, te allen tijde beschikbaar te stellen aan de bevoegde gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware.

Indien het platform om welke technische reden dan ook buiten gebruik zou zijn of indien enig technisch probleem bij de Persoon of diens onderneming toe te wijzen zou zijn aan het gebruik van het account, zal MOSARD hier in geen enkel geval enige vergoeding voor verschuldigd zijn.

Artikel 8 – Gegevensbescherming

8.1. Om toegang tot het platform en zijn/haar ‘My Mosard’ account te krijgen dient de Persoon op het moment van registratie bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek tot toegang door de Persoon (of bepaalde door hem aangewezen personen), om de toegang tot en het gebruik van dit MOSARD platform en up- en downloads te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te controleren, om elk ander misbruik te detecteren en voor marketingdoeleinden.

8.2. De betreffende persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de EER en zullen bewaard worden voor een termijn van tien jaar na deactivatie van de betreffende account.

8.3. Voor het overige wordt m.b.t. het beleid inzake gegevensbescherming integraal verwezen naar de Privacy Policy van MOSARD, dewelke raadpleegbaar is op de website www.mosard.eu.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen MOSARD en de Persoon dan wel diens onderneming zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.