Terms & conditions

Het gebruik van de Mosard standaarden, lidmaatschap, licenties en platform houdt volgende gebruiksvoorwaarden in:

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Het Mosard model, alsmede de daaraan verbonden website www.mosard.eu, ‘open bouwstandaarden’, ‘Compatible’ embleem, uniform maat- en ontwerpsysteem in de vorm van een 3D grid, sjablonen en platform ‘My Mosard’, zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door In-Vast Group BV, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1, ondernemingsnummer 0726.793.383, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna: ‘MOSARD’ genoemd).

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van de bouwstandaarden en het platform van het hoger vermelde Mosard model (hierna: ‘MOSARD’ genoemd) of enig onderdeel daarvan.

Artikel 2 – Toegang tot de ‘MOSARD standaarden’

2.1. Door de toegang tot en het gebruik van ‘MOSARD’, verklaart de gebruiker of rechtspersoon (hierna de ‘Persoon’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van MOSARD standaarden en platform, dewelke hier integraal geraadpleegd kunnen worden.

2.2. Door deze gebruiksvoorwaarden onderaan te ondertekenen of zich te identificeren op de website www.mosard.eu, waar men zich kan registreren voor een My Mosard account van MOSARD en door ‘Ik ga akkoord met de terms & conditions van Mosard’ aan te vinken, verklaart de Persoon zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden waartoe Terms & Conditions behoort.

De Persoon dient o.a. de volgende persoonsgegevens in te vullen teneinde zich te identificeren op de website www.mosard.eu: voornaam, naam, e-mailadres en wachtwoord. In geval de Persoon een rechtspersoon is, dient men de bedrijfsnaam, de gegevens van de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en het ondernemingsnummer te bezorgen aan een vertegenwoordiger van Mosard of per mail naar info@mosard.eu.

Het staat MOSARD vrij om de identificatiegegevens waarmee de Persoon zich dient te identificeren ten alle tijden te wijzigen. De Persoon zal voorts tevens dienen te verklaren dat hij de identificatiegegevens waarheidsgetrouw heeft ingevuld. MOSARD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Persoon foutieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan MOSARD.

Bij de eerste aanmelding op de website www.mosard.eu, en vervolgens één maal per jaar, dient de Persoon zich (opnieuw) akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden of ‘Terms & Conditions’. MOSARD zal de Persoon jaarlijks per e-mail of enig ander communicatiemiddel verzoeken om opnieuw akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Bij gebrek aan tijdig akkoord vanwege de Persoon vervalt de licentie of account, zijnde het recht van de Persoon tot het gebruik en toegang van het ‘My Mosard’ platform, automatisch. Desgevallend zal de Persoon geen downloadmogelijkheden meer hebben via zijn persoonlijke account en zal de Persoon geen updates meer ontvangen van de ‘open bouwstandaarden’. Van zodra MOSARD de toegang tot de persoonlijke online profielpagina van de Persoon heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om te genieten van het Mosard model, waaronder het gebruik van het maat- en ontwerpsysteem, alsook de toegang tot de templates of sjablonen van MOSARD.

2.3. De toegang tot de ‘open bouwstandaarden’ wordt door MOSARD uitsluitend aan de Persoon verleend, dewelke het ‘My Mosard account’ in de context van een onderneming zal gebruiken. Indien de ‘My Mosard account’ wordt gebruikt in een ondernemingscontext, zullen de personen, zoals hierna verder gedefinieerd, uitsluitend toegang verkrijgen vanwege de Persoon.

Het is de Persoon niet toegelaten om, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege MOSARD, toegang te verlenen aan andere aangestelden van de onderneming dan hierna uiteengezet. Het gebruiksrecht en de licentie die door MOSARD wordt verstrekt aan de Persoon mag door de Persoon enkel gedeeld worden tussen en aan de werknemers en zelfstandige diensteverleners die rechtstreeks prestaties verrichten voor de onderneming die zich geïdentificeerd heeft als de Persoon. Het is de Persoon verboden om de licentie te delen en/of door te geven en/of in sub-licentie te geven aan eender welke andere partij (met inbegrip van verbonden personen en vennootschappen). De Persoon verbindt zich er in ieder geval toe om alle nodige maatregelen te treffen opdat elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie het maat- en ontwerpsysteem of de sjablonen rechtmatig wordt vrijgegeven, zich onderwerpt aan de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze personen zullen, na aanvaarding van huidige gebruiksvoorwaarden, toegang krijgen tot ‘My Mosard’ dat toegankelijk dient te zijn voor het uitvoeren van hun specifieke functie.

In ieder geval blijft de Persoon rechtstreeks verantwoordelijk voor alle inbreuken op elk onrechtmatig gebruik van de licentie en dient de Persoon MOSARD integraal te vrijwaren tegen eender welke inbreuk op huidige gebruiksvoorwaarden. Indien MOSARD vaststelt dat de Persoon de licentie onrechtmatig (laat) gebruikt(en), is MOSARD ertoe gehouden om de toegang tot de ‘My Mosard account’ onmiddellijk te beëindigen en het gebruiksrecht en eventueel de licentie aldus stop te zetten.

2.4. ‘MOSARD’ is een systeem dat tevens een digitale platform van een bibliotheek van reeds in 2D of 3D uitgewerkte bouwdelen of modellen, vanzelfsprekend binnen de open bouwstandaarden, ingevuld met generieke of merk gebonden bouwelementen van andere leden of ‘co-creators’ en door de Persoon dient gedownload te worden of als bijlagen in een email verstrekt worden. Alvorens toegang te hebben tot deze digitale modellen en deze te kunnen downloaden, zal de Persoon voorafgaandelijk naast een lidmaatschap tevens een betalende licentie aan moeten gaan voor minstens één jaar dat dient te worden goedgekeurd door MOSARD. Na het ondertekenen van een overeenkomst van MOSARD of een lidmaatschap verkrijgt de Persoon per e-mail een link doorgestuurd, waardoor de Persoon toegang verkrijgt tot de eigen of ‘My Mosard’ account van de Persoon, en waarop de Persoon eventueel vervolgens ook toegang heeft tot deze bibliotheek en reeds compatibele modellen.

2.5. Enkel de natuurlijke persoon aan wie hogervermelde bijlagen, linken of inloggegevens zijn toegewezen, is bevoegd om gebruik te maken van het ‘uniform maat- en ontwerpsysteem’ of toegang te hebben tot de MOSARD download-pagina’s en bibliotheken, alsook de digitale bouwdelen of modellen te gebruiken. Elke overdracht van identificatie- en/of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

Artikel 3 – Doel en gebruik van het ‘My Mosard’ account

3.1. Het ‘My Mosard’ account laat de Persoon toe om de ‘open bouwstandaarden’ te downloaden en het laat eventueel de Persoon vervolgens o.a. toe om door middel van een digitale sjabloon of template ontwerpen, concepten en plannen te tekenen binnen een specifieke modulaire maatvoering aan de hand van een gestandaardiseerde 2D rasters in de vorm van een 3D grid maatsysteem voor gebouwen en bouwelementen. Deze gestandaardiseerde rasters en maten bevatten een minimum aan geometrische (3D) en technische (classificatiecode) informatie dewelke generiek en merkloos zijn.

Om het ontwerpen mogelijk te maken, ontvangt de Persoon een publicatie (in de vorm van een pdf document) zodoende dat de Persoon binnen richtlijnen van de open bouwstandaarden uniform en dus MOSARD compatibel of ‘Compatible’ kan tekenen en ontwerpen. De norm waaraan de ontwerpen en/of bouwelementen dienen te voldoen om MOSARD ‘Compatible’ te zijn, blijkt tevens uit deze publicatie.

3.2. De beschikbare informatie en de ‘open bouwstandaarden’ kan enkel geraadpleegd en gebruikt worden voor het ontwerpen van gebouwen en plannen, en de daaruit voortvloeiende bouwplannen, of voor het ontwerpen van elementen conform het uniform maatsysteem van MOSARD. Elk ander gebruik van het uniform maatsysteem en/of ‘open bouwstandaarden’ is strikt verboden.

Indien de Persoon zich geïdentificeerd en akkoord verklaard heeft, zoals vermeld in artikel 2.2., verkrijgt de Persoon een zogenaamde licentie, zijnde een ‘My Mosard’ account om gedurende één (1) jaar de MOSARD ‘open bouwstandaarden’ en het platform te gebruiken. Na het verstrijken van het jaar, zal de Persoon nog een beperkte toegang hebben tot zijn persoonlijke profielpagina of account en zal hij over geen verdere download rechten meer beschikken. Indien de Persoon na het verstrijken van de termijn van één (1) jaar een verdere licentie wenst aan te gaan bij MOSARD, zal hij MOSARD hierover dienen te contacteren zodat MOSARD de voorwaarden en modaliteiten van een eventuele nieuwe licentie kan ter beschikking stellen aan de Persoon.

MOSARD zal de de specificaties en de tools of instrumenten die verbonden zijn aan de licentie meedelen aan de Persoon van zodra deze toegang heeft tot het ‘My Mosard’ account. MOSARD behoudt zich het recht voor om de specificaties, instrumenten en downloads van My Mosard en downloadpagina’s of bibliotheken op elk ogenblik te wijzigen.

Voor deze My Mosard account dient er geen vergoeding te worden betaald door de Persoon, doch de Persoon verbindt zich ertoe om, afhankelijk of men architect, producent of aannemer is,:

– indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan in 3D te ontwerpen binnen het grid volgens de MOSARD geometrische normen;

– indien men producent of aannemer is: minstens één fysiek bouwelement te maken binnen het grid dat de MOSARD geometrische norm haalt.

De Persoon verbindt zich ertoe om ofwel (i) indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan te ontwerpen ofwel (ii) indien men producent of aannemer is: één fysiek bouwelement te ontwikkelen dat compatibel is met één van de ‘open bouwstandaarden’. En dit binnen een periode van drie (3) maanden nadat de Persoon toegang heeft verkregen tot de ‘open bouwstandaarden’. De Persoon (zijnde de producent of aannemer) zal het fysiek bouwelement of virtueel uitgewerkt BIM-model van het bouwelement bezorgen aan MOSARD op het adres van haar maatschappelijke zetel.

Indien de Persoon nalaat om binnen voormelde termijn ofwel één digitaal concept/plan ofwel één fysiek bouwelement op te leveren aan MOSARD, zal de toegang tot het ‘My Mosard’ account onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afgesloten worden door MOSARD.

Van zodra MOSARD het digitaal concept/plan, dan wel het fysiek/virtueel bouwelement, ontvangt van de Persoon, zal MOSARD verifiëren of het voldoet aan de MOSARD normen, zoals blijkt uit de publicatie “Mosard bouwstandaarden”. Indien het digital concept/plan, dan wel het fysiek/virtueel bouwelement, niet voldoet aan de MOSARD norm, mag de Persoon in geen geval stellen dat zij compatibel is met MOSARD of voldoet aan de standaarden van MOSARD.

Na het behalen van voormelde normen, ontvangt de Persoon een Mosard ‘Compatible embleem’ waaruit blijkt dat deze Persoon compatibel is met MOSARD die zij vervolgens kan gebruiken in haar communicatie voor commerciële doeleinden. Het is de Persoon toegelaten om de concepten samen met het ‘Compatible’ embleem te tonen en/of te vermelden in o.a. brochures, website, social media, etc. Het MOSARD ‘Compatible’ embleem is louter een bevestiging dat men voldoet aan de ‘open bouwstandaarden’ en houdt op geen enkele manier een bevestiging, goedkeuring of certificering in van de achterliggende bouwelementen.

Indien het MOSARD ‘Compatible’ embleem wordt behaald door de Persoon, geeft zij haar uitdrukkelijke toestemming aan MOSARD om:

  1. het ontwerp van de Persoon openbaar te publiceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden en zo o.a. op haar website, brochures, social media, etc. als referentie te vermelden;
  2. de naam en het logo van de Persoon mee op te nemen in het MOSARD leden bestand of co-creators met compatibele ontwerpen, producten en elementen;
  3. de naam en het logo van de Persoon te vermelden bij het desbetreffende digitaal bouwdeel en aanverwante paspoorten.

Het MOSARD bestand betreft een klantenbestand van alle zogenaamde MOSARD co-creatoren die lid en/of compatibel zijn met MOSARD.

Hierin worden, naast de verworven leden, zowel de Personen opgenomen die een compatibel ontwerp hebben ontworpen of gemodelleerd en vervolgens hebben overgemaakt aan MOSARD dan wel een compatibel fysiek of virtueel (BIM) bouwelement hebben afgeleverd aan MOSARD. MOSARD behoudt zich het recht voor om alle ontwerpen en fysieke bouwelementen die zij ontvangt te delen met haar licentienemers. MOSARD zal er over waken om deze ontwerpen niet te delen met niet-licentiehouders.

Het digitaal platform betreft een databank of bibliotheek van virtuele bouwdelen, waarin alle nodige informatie van producten en modellen van de producenten en aannemers  raadpleegbaar is teneinde de juiste keuze te kunnen maken om meer efficiënt en beter te kunnen ontwerpen/bouwen.

3.3. Naast het ‘My Mosard’ account zijn er nog andere licenties en diensten beschikbaar van MOSARD die betalend zijn.

Op vraag van de Persoon kunnen de specificaties en voorwaarden van de betalende licenties, alsook de kostprijs van de diensten, worden meegedeeld door MOSARD.

Indien de Persoon gebruik wenst te maken van één van de betalende licenties of diensten, zal zij MOSARD hiervan schriftelijk op te hoogte brengen. De kostprijs van de betalende licenties dient jaarlijks te worden betaald en dit steeds voorafgaandelijk aan het begin van een nieuwe maand. Indien de Persoon nalaat de kostprijs van de betalende licenties te betalen, zal MOSARD onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving de toegang tot het ‘uniform ontwerp- en maatsysteem’, sjablonen en bibliotheken geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afsluiten. Vanaf dat ogenblik zal de Persoon geen toegang en up- en downloadmogelijkheden meer hebben. Van zodra MOSARD de toegang tot het MOSARD model en de bibliotheken heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om de sjablonen en 3D modellen te gebruiken.

MOSARD behoudt zich het recht voor om de kostprijs, alsook de specificaties van de betalende licenties te allen tijden te wijzigen. MOSARD zal de Persoon desgevallend op de hoogte brengen van de prijswijziging. De Persoon beschikt vervolgens over een periode van veertien (14) kalenderdagen om zijn betalende licentie op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving gericht aan MOSARD. Indien MOSARD geen schriftelijke kennisgeving ontvangt, zal de Persoon geacht worden akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging van de licentie.

De Persoon heeft voorts steeds het recht om de betalende licentie te beëindigen middels het in acht nemen van een opzegtermijn van één (1) maand. De Persoon zal MOSARD hiervan schriftelijk op de hoogte dienen te brengen.

De Persoon kan onmiddellijk overgaan tot een betalende licentie. Het is echter wel vereist dat hij gedurende de looptijd van de licentie tevens een lidmaatschap aangaat bij MOSARD.

3.4. Indien de Persoon producten en/of diensten met MOSARD conformiteit wenst te commercialiseren, dient de Persoon voorafgaandelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voor het ontwikkelen op of het gebruiken van het MOSARD maat- en ontwerpsysteem en bijhorende sjablonen dient men eerst lid te zijn van MOSARD;

Voor het produceren of verkopen van MOSARD compatibele bouwelementen dient men eerst het embleem “MOSARD Compatible’ te behalen voor de desbetreffende bouwdelen, -elementen of -componenten;

Op alle geproduceerde en verkochte fysieke ontwerpen en bouwelementen dient de naam “MOSARD Compatible” of het ontvangen embleem vermeld te worden, alsook een link door middel van een QR code of een andere door MOSARD toegelaten methode, naar het model of paspoort van het product hetgeen verder zal bepaald worden door MOSARD. Op ontwerpen en/of plannen die de MOSARD norm behaalden dient de naam “MOSARD Compatible” of het ontvangen embleem te worden vermeld;

Elke wijziging of aanpassing van het ontwerp- of bouwelement zonder voorafgaande aftoetsing of goedkeuring door MOSARD heeft het automatisch verval van de compatibiliteit tot gevolg en aldus ook het verval van het recht van gebruik van het embleem;

3.5. Indien MOSARD zou vaststellen dat de Persoon en/of de personen die zij toegang verleend heeft enige vorm van oneigenlijk gebruik zou maken van het platform, haar functionaliteiten of de inhoud er van, behoudt MOSARD zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot het platform in zijn geheel onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving te blokkeren en/of af te sluiten.

In dergelijk geval zal MOSARD geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor enig welk gevolg m.b.t. deze afsluiting.

MOSARD zal in dergelijk geval op haar beurt echter het recht hebben om een gerechtelijke procedure in te leiden teneinde een schadevergoeding te vorderen voor het oneigenlijk gebruik. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding minstens 25.000,00 EUR zal bedragen, onverminderd het recht van MOSARD om een eventuele hogere vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen.

3.6. Indien de samenwerking tussen MOSARD en de Persoon zou worden beëindigd, uitgezonderd de gevallen waarvan sprake in artikel 3.2., of indien de Persoon om welke reden dan ook niet langer gebruik wenst te maken van het platform en uniform ontwerp- en maatsysteem en zijn account deactiveert of verwijdert, zal de Persoon gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen de mogelijkheid hebben om zijn eigen concepten, plannen en/of ontwerpen op het platform te downloaden of te ontvangen na een schriftelijke aanvraag aan MOSARD. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van beëindiging of deactivatie.

Na het verstrijken van de termijn zal alle data van en met betrekking tot de Persoon gearchiveerd worden conform de termijn zoals vermeld in artikel 8.2.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1. De integrale inhoud van het MOSARD model en bouwstandaarden, in meest brede zin van betekenis en met inbegrip van o.a. merken, octrooien, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, know how, sjablonen, etc., zijn de uitsluitende eigendom van MOSARD. MOSARD is de enige eigenaar van de eigendomsrechten van deze inhoud en model en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

4.2. MOSARD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website of platform en in de modellen te gebruiken, zoals hierna verder omschreven, zonder de Persoon hiervan voorafgaand in kennis te stellen. De Persoon, dewelke een architect is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar ontwerpen. MOSARD zal deze ontwerpen in geen geval commercialiseren. Het is MOSARD evenwel toegelaten om de ontwerpen te publiceren en te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

De Persoon, dewelke producent is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar fysieke bouwelementen. Het ontwerp van het compatibel model in zijn geheel, inclusief de generieke bouwelementen, blijft wel de eigendom van MOSARD. MOSARD zal de fysieke bouwelementen van de producent in geen geval commercialiseren. Het is MOSARD evenwel toegelaten om beeldmateriaal van de fysieke bouwelementen te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

4.3. Het is de Persoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, verboden om de ‘MOSARD standaarden’ op eender welke manier te commercialiseren of eender welk element van de ‘MOSARD standaarden’ zelf in de markt te zetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MOSARD. De ‘MOSARD standaarden’ is een uniek maat- en ontwerpsysteem, dat de uitsluitende eigendom is van MOSARD. De Persoon verbindt zich er dan ook toe om dit noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, op enige mogelijke manier te re(verse) engineeren of te kopiëren om dit vervolgens te vermarkten, waar ook ter wereld. Het is de Persoon evenwel toegelaten om het door hem ontworpen bouwelement, dat een MOSARD compatibel label heeft verkregen, zelf in de markt te zetten. De Persoon is dan verplicht om ‘MOSARD Compatible’ te vermelden op het bouwelement dat hij in de markt zet.

Artikel 5 – Gebruiksrecht MOSARD

5.1. In afwijking van hetgeen in artikel 4 werd bepaald, blijven de auteursrechten, alsook eender welk ander intellectuele eigendomsrechten op de concepten, plannen, tekeningen of fysieke bouwelementen die door de Persoon zelf werden gemaakt met de sjablonen en/of binnen de Mosard bouwstandaarden toekomen aan de betreffende Persoon.

5.2. Door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden verleent de Persoon uitdrukkelijk voor een onbeperkte tijd en zonder kosten aan MOSARD het recht om de concepten, plannen, tekeningen en fysieke bouwelementen die door de Persoon en/of de onderneming werden ontwikkeld, te verwerken en te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals o.a. zonder beperking: reclame, promotie, etc.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

6.1. MOSARD neemt, zoals een bonus pater familias, de nodige voorzorgen opdat de informatie en de modellen, waaraan de Persoon mee aan heeft deelgenomen, op een veilige manier bij de Persoon, of de andere personen die tevens hebben deelgenomen aan dezelfde sessie of workshop, of de de personen waaraan hij toegang heeft verschaft, terechtkomt en het gebruik ervan op een voldoende beveiligde manier kan verlopen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. MOSARD kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van het maat- en ontwerpsysteem en modellen, alsook voor de toegangen die door MOSARD op aangeven van de Persoon worden verleend op basis van deze gegevens.

Het platform, de bibliotheken en de modellen worden met grote zorg samengesteld. MOSARD integreert op al haar platformen de door de Persoon, alsook de door de personen waaraan hij toegang verschaft, verstrekte en goedgekeurde gegevens. MOSARD is dan ook niet aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de gegevens die aan MOSARD zijn verstrekt.

Alle informatie en gegevens dienen door de Persoon te worden geverifieerd. De Persoon garandeert dan ook geen enkele vordering tot schadevergoeding opzichtens MOSARD in te zullen stellen m.b.t. de toegangen verleend aan andere personen op aangeven van de Persoon of omwille van het onzorgvuldig gebruik en beheer door de Persoon of de andere personen van de betreffende toegangen en/of de informatie die geraadpleegd kon worden.

7.2. De Persoon is als enige aansprakelijk voor de plannen, concepten en/of ontwerpen en/of fysieke bouwelementen die door de Persoon of diens aangestelde worden getekend of worden ontwikkeld aan de hand van de bouwstandaarden of met de sjablonen. Door het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden bevestigt de Persoon dat hij alle vereiste toelatingen van de bevoegde autoriteiten en personen heeft bekomen om te ontwerpen, te tekenen of modelleren volgens de MOSARD standaarden, dan wel om fysieke bouwelementen te ontwikkelen of te engineeren.

MOSARD zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor het gebruik van de MOSARD standaarden door de Persoon, alsook m.b.t. fouten in eender welk bouwelement, plan, ontwerp of concept die door middel van de MOSARD standaarden wordt getekend of ontwikkeld. Zij oefent geen enkele controle of invloed uit op de manier waarop de Persoon de MOSARD standaarden aanwendt.

MOSARD wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van het Mosard model of de standaarden.

MOSARD zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade, nadelen of onkosten die, ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in open bouwstandaarden zouden kunnen voortvloeien.

7.3. Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden verbindt de Persoon zich ertoe om MOSARD te vrijwaren voor elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, diens (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) ongepast gebruik van de MOSARD standaarden en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

De Persoon verbindt zich er ook toe om MOSARD te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houden met, het ongepast gebruik van de open bouwstandaarden of de MOSARD standaarden door de Persoon (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

7.4. MOSARD zal redelijke inspanningen leveren om de MOSARD standaarden, alsook eventueel de sjablonen en modellen, te allen tijde beschikbaar te stellen aan de bevoegde gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware.

Indien het platform om welke technische reden dan ook buiten gebruik zou zijn of indien enig technisch probleem bij de Persoon of diens onderneming toe te wijzen zou zijn aan het gebruik van het account, zal MOSARD hier in geen enkel geval enige vergoeding voor verschuldigd zijn.

Artikel 8 – Gegevensbescherming

8.1. Om toegang tot de het ‘My Mosard’ platform te krijgen dient de Persoon op het moment van registratie bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek tot toegang door de Persoon (of bepaalde door hem aangewezen personen), om de toegang tot en het gebruik van dit MOSARD platform en up- en downloads te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te controleren, om elk ander misbruik te detecteren en voor marketingdoeleinden.

8.2. De betreffende persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de EER en zullen bewaard worden voor een termijn van tien jaar na deactivatie van de betreffende account.

8.3. Voor het overige wordt m.b.t. het beleid inzake gegevensbescherming integraal verwezen naar de Privacy Policy van MOSARD, dewelke raadpleegbaar is op de website www.mosard.be

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen MOSARD en de Persoon dan wel diens onderneming zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.